ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 237 รายการ จากคำว่า 2016

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of standing balance impairment between individuals with cervicogenic hadache and migraine = การเปรียบเทียบความบกพร่องของการทรงตัวขณะยืนระหว่างผู้ที่มีอาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังส่วนคอและผู้ที่เป็นไมเกรน / Munlika Sremakaew / The 2016 /Full Text
Subject
Equilibrium (Physiology)
Headache
Migraine
2 A Marxist analysis of the video game metal gear solid 4: Guns of the patriots = การวิเคราะห์เชิงแนวคิดทฤษฎีแบบมาร์กซ์ในวิดีโอเกมเมทัล เกียร์โซลิด ๔: กันส์ ออฟ เดอะ เพเทรียตส์ / Sutta Chaiyarasamee / The 2016 /Full Text
Subject
English language -- Analysis
Language and languages
Video games
3 A Model for developing the mentor teachers roles in promoting the student teachers learning management abilities = รูปแบบการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยงในการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / Saiphon Sanjaiprom / The 2016 /Full Text
Subject
Interns (Education)
Supervised study
Effective teaching
4 A Model of developing mentor teachers' competencies to enhance mathematics learning provision in the 21st century = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 / Komkai Paitoon / The 2016 /Full Text
Subject
Interns (Education)
Supervised study
Mathematics -- Study and teaching
5 A Panel data analysis of international tourist arrival to Myanmar = การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลของจำนวนนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมายังเมียนมาร์ Niang Lam Ciin / Niang, Lam Ciin / 2016 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travelers -- Myanmar
Tourists -- Myanmar
6 A Sequence stratigraphic framework of the prograding facies in the Northern Taranaki Basin, New Zealand = การลำดับชั้นหินของชุดตะกอนลาดไหล่ทวีปในแอ่งทารานากิตอนเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ / Nuttakarn Panpichityota / The 2016 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Sediments (Geology) -- Analysis
Rocks, Sedimentary
Geophysics
7 Accommodation design criteria for ecotourism and natural conservation in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai, Thailand = เกณฑ์เพื่อการออกแบบที่พักอาศัยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ การอนุรักษ์ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่ ประเทศไทย / Pradip Pokharel / The 2016 /Full Text
Subject
Doi Suthep-Pui National Park
Dwellings -- Design
Ecotourism -- Chiang Mai
Chiang Mai -- Description and travel
8 An Analysis of factors affecting export of Myanmar using approach = การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของเมียนมาร์ โดยวิธีเออาร์ดีแอล Yee Mon Oo / Yee, Mon Oo / 2016 /Full Text
Subject
Exports -- Burma
Burma -- International trade
9 An Application of hawkes process to financial risk analysis = การประยุกต์กระบวนการฮอร์คกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน / Thapanee Fongkam / 2016 /Full Text
Subject
Finance
Financial statements -- Analysis
10 Analyses of health behavior using copula econometrics = การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสุขภาพโดยใช้เศรษฐมิติคอปูลา / Kanchit Suknark / The 2016 /Full Text
Subject
Copulas (Mathematical statistics)
Health behavior
11 Analysis of fold growth using seismic stratigraphy in an accretionary prism setting, Hawkes Bay, New Zealand Muhammad Rozalli / Rozalli, Muhammad / 2016 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Rocks -- New Zealand
Hawkes Bay (New Zealand)
12 Analysis of garment and textile industry competitiveness in Cambodia = การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศกัมพูชา Monineath EL / Monineath, EL / 2016 /Full Text
Subject
Textile industry -- Cambodia
Textile industry -- Cambodia -- Commerce
Competition -- Cambodia
Textile industry -- Labor productivity
Textile industry -- Employees
Skilled labor -- Cambodia
13 Analysis of green cluster supply chain of Arabica coffee for enhancing competitiveness of highland farmers in Chiang Mai Province = การวิเคราะห์โซ่อุปทานคลัสเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ / Chanita Panmanee / The 2016 /Full Text
Subject
Arabica coffee
Highland agriculture, Hill farming
Agricultural systems
14 Analysis of long run and short run relationship between Myanmars economy and infrastructure-social investment = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะยาวและระยะสั้นระหว่างเศรษฐกิจเมียนมาร์ กับ การลงทุนด้านโครงสร้างทางสังคม Hnin Yu Swe / Hnin, Yu Swe / 2016 /Full Text
Subject
Burma -- Economic conditions
Burma -- Economic aspects
Burma -- Social aspects
Investments -- Burma
15 Analysis of morphological and protein changes in the midgut and salivary glands of female anopheles dissidens during adult development and blood feeding and bacterial diversity in the midgut = การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยาและโปรตีนในกระเพาะอาหารและต่อมน้ำลายยุงก้นปล่องเพศเมีย Anopheles dissidens ระหว่างการเจริญเติบโตในระยะตัวเต็มวัยและการกินเลือดและความหลากหลายของแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร / Benjarat Phattanawiboon / 2016 /Full Text
Subject
Anopheles
Anopheles -- Morphology
Morphology (Animals)
16 Ant species diversity and its role as biological control agent for coffee berry borer in coffee plantations, Chiang Mai, Thailand = ความหลากชนิดของมดและบทบาทในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟ โดยชีววีธีในแปลงปลูกกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Yuka Onishi / Yuka, Onishi / 2016 /Full Text
Subject
Ants -- Chiang Mai
BeetlesChiang Mai
Coffee -- Chiang Mai
Entomology
17 Anti-herpes simplex virus activity by Spirogyra spp. extracts = ฤทธิ์การยับยั้งไวรัสก่อโรคเริมโดยสารสกัด Spirogyra spp. / Aomhatai Deethae / The 2016 /Full Text
Subject
Algae -- Microbiology
Herpes simplex
Herpesvirus diseases
Antiviral agents
18 Anti-inflammatory activities of aqueous and ethanolic extracts from anoectochilus burmannicus = ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำและเอทานอลจากนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmannicus) / Phatcharaporn Budluang / The 2016 /Full Text
Subject
Orchids -- Micropropagation
Anti-inflammatory agents
19 Applications of copula-based stochastic frontier model to financial econometrics = การประยุกต์แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มบนพื้นฐานของคอปปูลาในเศรษฐมิติทางการเงิน / Phachongchit Tibprasorn / The 2016 /Full Text
Subject
Econometric models
Econometrics
Economics
20 Applications of time series econometrics to analysesof tourists arrivals to Thailand = การประยุกต์เศรษฐมิติอนุกรมเวลากับการวิเคราะห์การมาเยือนของนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย Nyo Min / Nyo, Min / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Tourists -- Thailand


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12