ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 256 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 3D shear wave velocity model across Thailand using surface wave inversion of ambient seismic noise = แบบจำลองความเร็วคลื่นเฉือนสามมิติบริเวณประเทศไทยโดยการผกผันคลื่นผิวดินของสัญญาณรบกวนคลื่นไหวสะเทือนล้อมรอบ / Pariyakorn Petkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Geological modeling
Geophysics
Vibration
2 A Computable general equilibrium analysis of industrial policy reforms: case study of Cambodia, Lao PDR, and Vietnam = การวิเคราะห์การปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรมโดยใช้แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป: กรณีศึกษากัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม / Sunsatya Chea / 2015 /Full Text
Subject
Industrial policy -- Lao
Industrial policy -- Vietnam
3 A Local integration knowledge model for the creative migrant class in creative city development of the senior tourism sector = แบบจำลองความรู้การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นสำหรับชนชั้นสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของภาคการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ / Korawan Sangkakorn / 2015 /Full Text
Subject
Participatory learning
Senior tourism sector
Heritage tourism
4 A Physical education teachers' teaching provision competency development model for primary student's health promotion = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูพลศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่นักเรียนประถมศึกษา / Pimthong Sungsutthipong / The 2015 /Full Text
Subject
Physical education for children -- Study and teaching
Physical education for children -- Study and teaching -- Thailand, Northern
5 A Theoretical mobility model for wireless networks and its complexity = แบบจำลองการเคลื่อนที่เชิงทฤษฎีสำหรับเครือข่ายไร้สายและความซับซ้อนของแบบจำลอง / Pattama Longani / The 2015 /Full Text
Subject
Wireless Internet
Wireless communication systems
6 Accounting conservatism and management earnings forecasts of listed firms in Thailand = ความระมัดระวังทางการบัญชีกับการพยากรณ์กำไรโดยผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย / Ratchaneeya Bangmek / The 2015 /Full Text
Subject
Business forecasting
Accounts
7 Accumulation by dispossession and local livelihood insecurity : a case study of ruby mining in Mogok, Myanmar = การสะสมทุนโครงการแย่งชิงทรัพยากรและความไม่มั่นคงในวิธีการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเหมืองทับทิมที่เมืองโมกก ประเทศเมียนมาร์ La Ring / La, Ring / 2015 /Full Text
Subject
Mines and mineral resources -- Myanmar
Environmental quality -- Myanmar
Mines and mineral resources -- Effect of environment on
8 Achieving goals of ethical consumption: Assessment of target criteria for the comparison of organic and locally purchased products with a modified scoring model = ก้าวไปสู่การบริโภคอย่างมีจริยธรรมด้วยการตรวจสอบหลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตในท้องถิ่นโดยการใช้แบบจำลองแบบที่มีการให้คะแนน Dirtje Marie Derksen / Derksen, Dirtje Marie / The 2015 /Full Text
Subject
Consumer protection
Consumer education
9 Activity of ethanolic extracts from coccinia grandis, solanum torvum, and solanum trilobatum on inhibition of insulin-resistance induced by inflammation = ฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากตำลึงมะเขือพวงและมะแว้งเครือต่อการยับยั้งการดื้ออินซูลินที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยการอักเสบ / Ploypailin Kaewprasert / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
10 Acute lower abdominal pain in women of reproductive age: differential diagnosis between appendicitis and common gynecological conditions with a proposed clinical prediction rule = ภาวะเจ็บท้องน้อยเฉียบพลันในหญิงวัยเจริญพันธุ์ การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างไส้ติ่งอักเสบกับโรคทางสูตินรีเวชที่พบบ่อย และเสนอเกณฑ์วินิจฉัยทางคลินิก / Kijja Jearwattanakanok / The 2015 /Full Text
Subject
Appendicitis
Gynecology
Women -- Diseases
Women -- Health and hygiene
11 Additional diagnostic value of breast imaging, disease progression rate and differential prognostic indicators of breast cancer after treatment = คุณค่าเชิงวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพเต้านม อัตราการดำเนินโรค และตัวชี้วัดพยากรณ์ที่แตกต่างกันของมะเร็งเต้านมหลังรักษา / Rungnapa Chairat / The 2015 /Full Text
Subject
Breast -- Cancer -- Diagnosis
Breast -- Diseases -- Diagnosis
Diagnostic imaging
Breast neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
12 Additional ontologies in appropriate technology for basic education of working class people to enhance their vocational Life-Long Learning = การเพิ่มออนโทโลยีในเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับคนทำงานที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / Jirawit Yanchinda / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
Ontology (Theory of knowledge)
Continuing education
13 Adherence to antiretroviral therapy for Thai adolescents living with HIVAIDS in the Northern and North-Eastern Regions = ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของวัยรุ่นไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Ratchanok Sittichotiwong / The 2015 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
HIV infections
HIV-positive persons -- Thailand, Northern
HIV-positive persons -- Thailand, North Eastern
14 Adsorption and regeneration analyses of biomethane on porous medium = การวิเคราะห์การดูดซับและคืนสภาพของไบโอมีเทนบนวัสดุพรุน / Wassana Kamopas / The 2015 /Full Text
Subject
Biogas
15 Agricultural extension model for reduction of maize (Zea mays L.) biomass burning in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = ตัวแบบการส่งเสริมการเกษตร เพื่อลดการเผาชีวมวลข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Vannate Ponpanumas / The 2015 /Full Text
Subject
Agricultural extension work -- Mae Chaem (Chiang Mai)
Agriculture and state
16 All maximal idempotent submonoids of the set of generalized hypersubstitutions of Type (n) = โมนอยด์ย่อยนิจพลใหญ่สุดทั้งหมดของเซตของไฮเพอร์สับสติตูชันที วางนัยทัว่ไปชนิด (n) / Weerapong Wongpinit / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
17 An Evaluation of the lower secodary school mathematics teacher competency = การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Viroj Thammajinda / The 2015 /Full Text
Subject
Teachers -- Rating of
Mathematics -- Study and teaching (Secondary)
Education, Secondary
18 Analysis and improvement of reliability of electrical distribution system in Vientiane capital = การวิเคราะห์และปรับปรุงความเชื่อได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนครหลวงเวียงจันทร์ / Soutthisa Khounnouvong / The 2015 /Full Text
Subject
Electicite du Lao
Electric power distribution
19 Analysis of anti-mllerian hormone gene polymorphism in temperature-dependent sex reversal nile tilapia (oreochromis niloticus) = การวิเคราะห์พหุสัณฐานของยีนแอนตี้มูลเลอเรียนฮอร์โมนในปลา-นิลแปลงเพศด้วยอุณหภูมิ / Sawichaya Rueangsri / The 2015 /Full Text
Subject
Nile tilapia
Hormones
Sex change
20 Analysis of crucial amino acid residues on CD4 molecule as binding target for DARPin in HIV-1 Entry inhibition = การวิเคราะห์กรดอะมิโนสำคัญบนโมเลกุลซีดี 4 ที่เป็นเป้าหมายการจับของดาร์พินในการยับยั้งการเข้าสู่เซลลข์องไวรัสเอชไอวี-1 / Supattara Suwanpairoj / 2015 /Full Text
Subject
Amino acids -- Analysis
Molecules
Cells
(HIV (Viruses)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13