ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 347 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Causal model of adherence to therapeutic regimens among older adults with hypertension = แบบจำลองเชิงสาเหตุของความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / Arunya Namwong / 2014 /Full Text
Subject
Hypertention -- in old age
Therapeutic
2 A Contingency model of frontline service employee emotional exhaustion in the face of customer aggression = แบบจำลองตามสถานการ์เกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อเผชิญกับความก้าวร้าวของลูกค้า / Chuanchuen Akkawanitcha / school university 2014 /Full Text
Subject
Burn out (Psychology)
3 A Contingency model of the impact of service convenience on customer perceived value in an experiential service context = แบบจำลองตามสถานการณ์ถึงผลของความสะดวกในการบริการที่มีต่อการรับรู้ในคุณค่าของลูกค้าในบริบทของธุรกิจบริการที่เน้นประสบการณ์ / Jirapa Phungbangkruay / school university 2014 /Full Text
Subject
Customer services
4 A Copula-based selectivity model: applications to older workers in Thailand = การประยุกต์แบบจำลองคัดเลือกที่ใช้คอปปูลากับแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย / Anyarat Wichian / 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Older people
Work
5 A Self-directed learning (SDL) improvement system for high school students' internet use = ระบบพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / Amarin Tawata / The 2014 /Full Text
Subject
Self-directed learning
Internet searching
Internet
6 A Study of Fungi in the Family Botryosphaeriaceae Collected from Northern Thailand = การศึกษาเชื้อราในวงศ์ Botryosphaeriaceae ที่เก็บรวบรวมจากภาคเหนือของประเทศไทย Tippawan Trakunyingcharoen / Thippawan Trakunyingcharoen / The 2014 /Full Text
Subject
Fungi in agriculture -- Thailand, Northern
Fungi -- Thailand, Northern
7 A Study of United State quantitative easing monetary policy's spillover effects on Thailand, Indonesia and the Philippines' financial markets = การศึกษาผลกระทบของผลข้างเคียงของนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงินของสหรัฐอเมริกาต่อตลาดทางการเงินของประเทศไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ / Woraphon Yamaka / 2014 /Full Text
Subject
Finance
Monetary policy
United States -- Economic conditions
8 A systematic investigation of the exsheathment and midgut penetration of nocturnally subperiodic (NSP) brugia malayi microfilariae in a refractory vector, aedes aegypti (Thailand Strain) = การตรวจสอบอย่างมีระบบของการลอกคราบและการไชกระเพาะอาหารของไมโครฟิลาเรียของพยาธิ brugia malayi ชนิด nocturnally subperiodic (NSP) ในยุงลาย aedes aegypti (สายพันธุ์ไทย) ที่ไม่เป็นพาหะนำโรค / Nuchpicha Intakhan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
9 Active control of rotor vibration to prevent instability arising from non-linear rotor -stator interactions = การควบคุมแบบแอกทีฟของการสั่นสะเทือนของโรเตอร์เพื่อป้องกันการเสียเสถียรภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบไม่เชิงเส้นระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ / Chakkapong Chamroon / The 2014 /Full Text
Subject
Vibration -- Control
Structural engineering
10 Adding value to teak furniture industry in Thailand under the concept of creative economy in colonial architecture = การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในประเทศไทยภายใต้แนวคิดของเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ในสถาปัตยกรรมโคโลเนียล / Sakda Phuatngam / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Value added
Teak
Architecture, Colonial
Creative ability in business
11 Adhesion and inhibition of Streptococcus mutans by electrospun fibers containing propolis for fast dissolving dosage form = การยึดเกาะและการยับยั้งเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดยเส้นใยที่เตรียมจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิงที่มีโปรพอลิสสำหรับรูปแบบยาละลายเร็ว / Chawalinee Asawahame / 2014 /Full Text
Subject
Streptococcus mutans
Antibacterial agents
12 Adsorption of cadmium (II) and zinc (II) Ions by bottom ash in single and binary solutions = การดูดซับแคดเมียม (II) และซิงก์ (II) ไอออนด้วยเถ้าหนักในสารละลายแบบเดี่ยวและแบบคู่ / Hatairat Sukpreabprom / The 2014 /Full Text
Subject
Chemisorption
Cadmium
Ions
Solution (Chemistry)
13 Alkaloid Extraction from Leaves of Dasymaschalon obtusipetalum by Electrocoagulation = การสกัดแอลคาลอยด์จากใบบุหรงดอกทู่ด้วยวิธีการจับก้อนด้วยไฟฟ้า / Nattayaporn Rattanawijit / The 2014 /Full Text
Subject
Alkaloids -- Extraction (Chemistry)
Plant extracts
14 Alteration of osteoblastic insulin signaling and bone phenotype in rats with insulin-resistance induced by 12-week high fat consumption = การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอินซูลินในเซลล์ออสติโอบลาสต์และฟีโนไทป์ของกระดูกของหนูที่อยู่ในภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12สัปดาห์ / Sakarat Pramojanee / The 2014 /Full Text
Subject
Insulin resistance
Insulin
15 Alternative elicitation framework to improve Requirement quality for very small enterprise using knowledge management approach = กรอบความคิดการสกัดข้อมูลทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพความต้องการสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กมากโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ / Pornpen Lertthasanawong / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Businesspeople
16 Alternative financial system for small enterprises in Thailand under cloud computing architecture = ทางเลือกของระบบทางการเงินสาหรับกิจการขนาดเล็กในประเทศไทย ภายใต้สถาปัตยกรรมการคานวณแบบคลาวด์ / Onnarin Phuatngam / The 2014 /Full Text
Subject
Small business -- Finance
Cloud computing
17 Alternative information technology asset management framework using knowledge engineering methodology = กรอบทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพย์สินไอทีด้วยวิธีการวิศวกรรมความรู้ / Annop Thananchana / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Information technology -- Management
18 An Analysis of the dependence between crude oil price and ethanol price using bivariate extreme value copulas = การวิเคราะห์การขึ้นอยู่แก่กันระหว่างราคาน้ำมันดิบกับ ราคาเอทานอลโดยวิธีไบวาริเอทเอ็กซ์ทรีมวาลูคอปูลา / Aujcharapran Rojmaneebunpot / The 2014 /Full Text
Subject
Petroleum -- Prices
Ethanol
19 Analgesic, anti-inflammatory, anti-ulcerogenic effects, and acute toxicity of tacca integrifolia extract = ฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ ด้านแผลกระเพาะอาหาร และความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดว่านพังพอน / Thatree Autsavakitipong / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Analgesics
Anti-Inflammatory Agents
20 Analysis of co-movements between international trade and exchange rate of Yunnan province = การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปด้วยกันระหว่างการค้าระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนของมณฑลยูนนาน / Xinyu Yuan / 2014 /Full Text
Subject
International trade
Foreign exchange rates


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18