ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 325 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Causal model of adherence to therapeutic regimens among persons with hypertwnsion = แบบจำลองเชิงสาเหตุของความร่วมมือในการรักษาในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง / Ekkarat Pinprapapan / 2013 /Full Text
Subject
Therapeutics
Hypertension
2 A causal model of well-being among caregivers of persons with spinal cord injury = แบบจำลองเชิงสาเหตุของความผาสุกของผู้ดูแลผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง / Dalin Rattanasuk / 2013 /Full Text
Subject
Spinal cord injuries
Caregivers
Chiang Mai University. Graduate School
Chiang Mai University. Field of Nursing
3 A Novel clustering method and its application to e-commerce recommendation systems = วิธีคลัสเตอริงแบบใหม่และการประยุกต์ใช้ในระบบแนะนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Ukrit Marung / The 2013 /Full Text
Subject
Commercial products
Electronic commerce
4 A Participatory administrative strategy development for the educational quality promotions of small size schools in the upper northern region = แผนพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน / Urai Panapoy / The 2013 /Full Text
Subject
School management and organization -- Thailand, Northern
Strategic planning
Small schools -- Thailand, Northern
5 A program of reducting occupational health hazards in a wood furniture industry : participatory development = โปรแกรมการลดปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ :การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม / Warunthorn Jongrungrotsakul / 2013 /Full Text
Subject
Health
Occupational health
Industrial health
6 A Study on the occurrence of alaria alata mesocercariae in fresh pork and pig carcasses in nine provinces bordering Mekon river, South of Vietnam = การศึกษาการพบระยะเมโสเซอคาร์เรียของเชื้อ Alaria alata ในเนื้อและซากสุกร ในเก้าจังหวัดชายแดนเลียบแม่น้ำโขง ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ฟาน ถีว แทง เดวือน / Phan Thuy Thanh Duyen / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Infections -- Vietnam
Swine -- Diseases -- Vietnam
7 A Vector control system for voltage SAG compensator using back-to-back converters = ระบบควบคุมเวกเตอร์สำหรับเครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะโดยใช้คอนเวอร์เตอร์แบบแบ็กทูแบ็ก / Yutthachai Sillapawicharn / 2013 /Full Text
Subject
Electric circuits
8 Access to fishery resources and the survival strategies of Vietnamese Fishers Within the Informal Economy of Tonle Sap Lake, Cambodia = สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรปลาและกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดของชาวประมงเวียดนามภายใต้เศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการในทะเลสาบ ทอนเลสาบประเทศกัมพูชา / Theavy Chhom / The 2013 /Full Text
Subject
Fishery resources -- Cambodia
Fishers -- Cambodia
Tonle Sap Lake -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
9 Adaptation to anaerobic condition and tolerance to iron toxicity in rice = การปรับตัวของข้าวต่อสภาพขาดออกซิเจนและความทนทานต่อเหล็กเป็นพิษ / Jenjira Mongon / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Adaptation
Field crops
10 Adsorption enhancement of carbamate on bentonite clay modified with coscinium fenestratum extract = การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บาเมตบนดินเบนโทไนต์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารสกัดจากแห้ม / Suphara Tha-in / The 2013 /Full Text
Subject
Carbamates
bentonite
11 Air quality mapping of Chiang Mai city using lichens as indicators and its relationship with ambient nitrogen dioxide = แผนที่คุณภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่โดยใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้และความสัมพันธ์กับไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศ / Nattakarn Sransupphasirigul / 2013 /Full Text
Subject
Air quality -- Thailand, Chiang Mai
Air quality management -- Thailand, Chiang Mai Species diversity
Lichens
12 Alkaloids production and proteomics profiling of In vitro culture of Stemona sp. = การผลิตอัลคาลอยด์และการหาแบบแผนโปรตีนของต้นหนอนตายหยากที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ / Natthiya Chaichana / The 2013 /Full Text
Subject
Stemona
Alkaloids
13 An Analysis of the relationship between gold price and U.S. dollar index by using bivariate extreme value copulas = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐโดยวิธีไบวาริเอทเอ็กซ์ทรีมวาลูคอปปูลา / Mutita Kaewkhew / 2013 /Full Text
Subject
Gold -- Prices
Gold -- Analysis
14 An Assessment of domestic slaughterouse operations and meat inspection performance under the DLD slaughterhouse and butcher shop improvement project in livestock region 1 of Thailand = การสังเกตุการณ์การดำเนินการงานของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศ และการตรวจเนื้อสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ปศุส้ตว์เขต 1 ของประเทศไทย / Suphanan Boonyakarn / The 2013 /Full Text
Subject
Slaughtering and slaughter-houses -- Thailand
15 An Economic analysis of microcredit of village and urban community funds in Thailand = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสินเชื่อรายจุลภาคของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในประเทศไทย / Siwaporn Fongthong / 2013 /Full Text
Subject
Credit
Villages -- Thailand
16 An Economic analysis of the Royal Project Foundation: sales forecast of feta cheese and impact on Thai economy = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของมูลนิธิโครงการหลวง: การพยากรณ์ยอดขายของเนยแข็งเฟตาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย / Orakanya kanjanatarakul / 2013 /Full Text
Subject
Royal Project Foundation
Cheese -- Marketing
17 An Integrated management model of governance, risk management and compliance for the faculty of affiliated public Universities in Thailand = แบบจำลองการบริหารเชิงบูรณาการของการควบคุม การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบสำหรับคณะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย / Paipan Thanalerdsopit / The 2013 /Full Text
Subject
Administration
Risk management
Autonomous public universities -- Thailand
18 Analysis of biomechanical status of three orthodontic miniscrew implants using a finite element method = การวิเคราะห์ภาวะชีวกลศาสตร์ของหมุดจัดฟัน 3 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ / Rachkul Patanaporn / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Sciences
Orthodontic appliances
Dental implantation -- methods
Finite Element Analysis
19 Analysis of organic components in Bio-Oil samples from Tea Waste by Gas Chromatography-Mass Spectrometry and Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatograpy = การวิเคราะห์องค์ประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำมันชีวภาพจากกากชาด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีและแก๊สโครมาโทกราฟีแบบสองมิติสมบูรณ์ / Rueansap Charoenphon / 2013 /Full Text
Subject
Pyrolysis
Tea oil
20 Analysis of processing practices and product quality of tea in local small-scale tea processing units in Wawee Sub District, Mae Suai District, Chiang Rai Province, Thailand = การวิเคราะห์กระบวนการผลิตชาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใน กลุ่มผู้ผลิตชารายย่อยในตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย / Jakob Johannson / 2013 /Full Text
Subject
Tea -- Chiang Rai
Quality of products


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17