ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 344 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Causal model of self-management among older persons with chronic kidney disease at predialysis stage = แบบจำลองเชิงสาเหตุของการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต / Parinda Sritarapipat / school 2012 /Full Text
Subject
Kidney diseases
Self -- management
2 A Study of SIR model with time delay and varying total population = การศึกษาแบบจำลอง SIR ที่มีตัวหน่วงเวลา และจำนวนประชากรรวมแปรค่า / Salinthip Daengkongkho / 2012 /Full Text
Subject
Mathematical models
Infection
Epidemics
3 A Study on stability of impulsive HIV filtering model = การศึกษาเสถียรภาพของแบบจำลองการกรองเชื้อเอชไอวีแบบอิมพัลส์ / Siriwan Intawichai / 2012 /Full Text
Subject
Mathematical models
HIV (Viruses)
AIDS (Disease)
4 Actinomycetes associated with honey bees and their antimicrobial properties = แอกติโนไมซีสต์ที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ / Yaowanoot Promnuan / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Microorganisms
Actinomycetes
Bees
5 Actinomycetes isolated from natural forest soils and their efficacy to control chili anthracnose = เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกจากดินป่าธรรมชาติและประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก / Nisakorn Suwan / school 2012 /Full Text
Subject
Actinomycetes
Fungi
Fungal diseases of plants
Anthracnose -- Control
6 Adsorption behavior of methylene blue on heat-treated leonardite = พฤติกรรมการดูดซับของเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดต์ที่ผ่านกระบวนการความร้อน / Sujitra Tandorn / 2012 /Full Text
Subject
Chemisorption
Heat
7 Advertising strategies in Mistine Beauty products in television commercials = ยุทธวิธีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมิสทีนด้วยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ / Photchana Yuangeamyai / 2012 /Full Text
Subject
Television advertising
8 Aging behavior and electrical properties of hybrid-doped ferroelectric ceramics = พฤติกรรมการเสื่อมตามอายุและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีการเจือผสม / Thanapong Sareein / 2012 /Full Text
Subject
ferroelectric ceramics
Ceramic materials
9 An Analysis of rubber price return volatility = การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของราคายางพารา Weichen Sang / Weichen, Sang / 2012 /Full Text
Subject
Rubber -- Prices
Hevea -- Prices
Rubber industry and trade
10 Analysis Of appropriate forecasting models and dependence measures of exchange rates between peoples republic Of China and Thailand = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย Ziqiang Li / Li, Ziqiang / 2012 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates -- China
Foreign exchange rates -- Thailand
11 Analysis of border trade impacts on economic growth of Yunnan and the Greater Mekong Sub region (GMS) Countries = การวิเคราะห์ผลกระทบของการค้าชายแดนที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของยูนนานกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Menglei Zhang / Menglei, Zhang / 2012 /Full Text
Subject
International trade
Mekong River Region
12 Analysis of knowledge of integrated soil nutrient management in sugarcane production system at Paukkaung Township, Myanmar = การวิเคราะห์ความรู้ของการจัดการธาตุอาหารในดินแบบบูรณาการของระบบการผลิตอ้อยใน เมืองป้าวคอง ประเทศเมียนม่าร์ / Min Zaw Oo / The 2012 /Full Text
Subject
Sugarcane -- Myanmar
Crops and soils
Soil management
13 Analyzing technical lossess of electrical distributionsystem in Vientiane capital = การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนตรหลวงเวียงจันทน์ / Vassana Phetlamphanh / 2012 /Full Text
Subject
Electric power distribution
Electric power systems
14 Anthropometric measurement in clinical applications : height, body weight and body composition prediction = การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ทางคลินิก : การพยากรณ์ความสูง น้ำหนักตัวและองค์ประกอบของร่างกาย / Kaweesak Chittawatanarat / 2012 /Full Text
Subject
Physical diagnosis
Stature
Body weight
15 Anti-phytop atogenic fungal activity in tomatoes of endophytic streptomyces strain P4 = ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืชในมะเขือเทศของเชื้อเอนโดไฟติกสเตรปโทไมซิสสายพันธุ์ P4 / Julaluck Tang-um / Chiang mai 2012 /Full Text
Subject
Streptomyces
Bacteria
Phytopathogenic bacteria
Tomatoes
16 Anti-proliferative activity of nanoparticles entrapped with the extracts of anti-cancer Thai medicinal recipesplants selected from Thai medicinal plant recipe database Manosroi II = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดตำรับยาพืชสมุนไพรไทยต้านมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูล ตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ซึ่งกักเก็บในอนุภาคนาโน / Korawinwich Boonpisuttinant / 2012 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use -- Thailand
Cancer -- Treatment
Herbs -- Therapeutic use -- Databases
17 Antibacterial and spermicidal activities, protein characteristics and acute dermal irritation on rabbit skin of bacteriocin produced from lactobacillus / Sarawuth Manonuek / 2012 /Full Text
Subject
Anti-Bacterial Agents
Spermatocidal Agents
Dissertations, academic -- Microbiology
18 Anticancer activities of alkaloids isolated from stephania venosa (Bl.) spreng / Pattama Wongsirisin / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Stephania
Plants, Medicinal
Alkaloids
Alkaloids
Medicinal plants
Cancer
19 Anticancer potential and chemical constituents of some Thai medicinal plants = ศักยภาพต้านมะเร็งและองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด / Jiraporn Chuangbunyat / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Herbs -- Therapeutic use
Cancer -- Prevention
20 Antioxidant activity and stability of rafflesia kerrii meijer flower extract = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและความคงสภาพของสารสกัดดอกบัวผุด / Rinrampai Puttipan / 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Antioxidants
Rafflesia kerrii Meijer
Medicinal plants


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18