ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Genetic study of anopheles campestris-like = การศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิดที่คล้ายกับ anopheles campestris / Sorawat Thongsahuan / 2011 /Full Text
Subject
Anopheles
Genetics
162 Glycoproteomic analysis of haptoglobin in lung cancer patients = การวิเคราะห์ทางไกลโคโปรทีโอมิคส์ของแฮปโทโกลบินในผู้ป่ วยมะเร็งปอด / Kongsak Boonyapranai / The 2011 /Full Text
Subject
Lungs -- Cancer -- Diagnosis
Lungs -- Cancer
Cancer -- Patients
163 Head nurse management style and staff nurse burnout in Central Hospitals, Lao People's Democratic Republic = รูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเหนื่องหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Lamngeun Silavong / 2011 /Full Text
Subject
Narse administrators
Nurse -- Loas
164 Heat treatment of spinel = การเพิ่มคุณภาพสปิเนลด้วยความร้อน / Sakrapee Saejoo / 2011 /Full Text
Subject
Mineralogical chemistry
Spinel
Metals -- Heat treatment
165 Hedonic Pricing Model for Housing Market in City of Kunming, the People's Republic of China = แบบจำลองฮีโดนิคสำหรับราคาที่พักอาศัยในเมืองคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Xiaochen Hu / Xiaochen, Hu / Chiang mai 2011 /Full Text
Subject
Housing -- China -- Kunming
166 House-elves: representation of the British working class in the Harry Potter Series = เอลฟ์ประจำบ้าน: ภาพแทนของชนชั้นแรงงานอังกฤษในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ / Wanvisa Kittikornworadech / 2011 /Full Text
Subject
Working class -- Great Britain
Elves -- Fiction
Great Britain -- Social conditions
167 Hydrous components in Garnets from Thailand = องค์ประกอบที่เป็นน้ำในการ์เนตจากประเทศไทย / Bongkot Phichaikamjornwut / 2011 /Full Text
Subject
Garnet -- Thailand
Hydrogen
168 Hypoglycemic effect of Thai and Nigirian medicinal plants = ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของพืชสมุนไพรไทยและไนจีเรีย Moses Zira Zaruwa / Zaruwa, Moses Zira / The 2011 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Therapeutic use
Medicinal plants -- Thailand
Medicinal plants -- Nigeria
169 Identification and characterization of functional partner of the CD99 molecule = การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโมเลกุลที่ทำงานร่วมกับโมเลกุล CD99 Supffansa Pata / Supansa Pata / 2011 /Full Text
Subject
Molecules
170 Identification of actyive compounds in ginger extract that inhibits telomerase expression and activity = การพิ สูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์จากขิงที่ยับยั้งการแสดงออกและการทำงานของเทโลเมอเรส / Navakoon Kaewtunjai / 2011 /Full Text
Subject
Ginger
Plants, medicinal (Ginger)
Telomerase
171 Identification of drug-type and fiber-type of Hemp (Cannabis sativa L.) by multiplex PCR = การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเฮมพ์ (Cannabis sativa L.) ประเภทเสพติดและประเภทเส้นใยโดยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ / Somkhid Thichak / The 2011 /Full Text
Subject
Identification
Plant genetic engineering
172 Identification of rectal cancer genes by microarray analysis = การระบุยีนมะเร็งลำไส้ตรงโดยการวิเคราะห์ไมโครอะเรย์ / Nipaporn Thipmanee / 2011 /Full Text
Subject
DNA microarrays
Genes
Cancer cells
173 Impacts of a natural disaster on well-being, happiness and social capital in two nargis-affected areas in Myanmar = ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อความเป็นดีอยู่ดี ความผาสุกและทุนทางสังคม ในสองพื้นที่หายจากพายุนากีสในประเทศพม่า / Ngu Wah Win / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Natural disasters -- Burma
Cyclones -- Burma
174 Impacts of fish culture patterns on algae, water quality and residue of oxytetracycline = ผลกระทบของรูปแบบการเลี้ยงปลาต่อสาหร่าย คุณภาพน้ำและสารตกค้างของยาออกซีเททระไซคลิน / Chatree Wirasith / The 2011 /Full Text
Subject
Fish -- culture
Algae
Water quality
Oxtetracycline
175 In vitro anti-cancer acitivity screening of Thai medicinal plant recipes selected from Thai medicinal plant recipe database Manosroi II = การคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งในหลอดทดลองของตำรับยาสมุนไพรไทยที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 / Mathukorn Sainakham / The 2011 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use
Medicinal plants
Cancer -- Treatment
176 In vitro metabolism of permethrin in cytochrome P450 enzyme from pyrethroid resistant and susceptible Aedes aegypti strains = เมแทบอลิซึมของเพอร์เมธรินในหลอดทดลองในเอนไซม์ไซโตโครม พี450 จากยุงลายสายพันธุ์ที่ดื้อและไวต่อไพรีทรอยด์ / Puckavadee Somwang / 2011 /Full Text
Subject
Pyrethrum (Insecticide)
Cytochrome P-450
177 Influence of calcium on Aspergillus flavus infection in peanut = อิทธิพลของแคลเซียมต่อการเข้าทาลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / Prachan Janpengphat / The 2011 /Full Text
Subject
Calcium
Peanuts
Fungi
178 Influence of fructooligosaccharide on pharmacokinetics of isoflavones in Thai Healthy Postmenopausal Women = อิทธิพลของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทยสุขภาพดี / Sujitra Techatoei / 2011 /Full Text
Subject
Postmenopause
Women -- Health and hygiene
179 Influence of preparative conditions on particle growth of Zinc Oxide synthesized by Microwave-Hydrothermal method = อิทธิพลของสภาวะการเตรียมต่อการเติบโตของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไมโครเวฟ-ไฮโดรเทอร์มอล / Natthaporn Manojai / 2011 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Thin films
Microwaves
180 Investigation of methionine synthase in malaria parasites as anti-malarial drug target = การศึกษาเอนไซม์เมทไทโอนีนซินเทสในปรสิตมาลาเรียเพื่อเป็นเป้าหมายของยาต้านมาลาเรีย / Pimpisa Teeyakasem / 2011 /Full Text
Subject
Malaria
Parasites
Methionine synthase


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15