ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Estimates of future dental health manpower needs for Thai schoolchildren using a sociodental approach = การคาดประมาณความต้องการทันตบุคลากรเพื่อดูแลเด็กนักเรียนไทยในอนาคตโดยใช้การประเมินทางทันตสังคม / Narumanas Korwanich / 2011 /Full Text
Subject
Dental health services -- Manpower
142 Evaluation of climatic and physical factors influencing house fly Musca domestica Linn and blow fly Chrysomya megacephala Fabricius populations in the urban and suburban areas of Chiang Mai, Thailand by using geographic information systems (GIS) = การประเมินอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิอากาศและทางกายภาพต่อกลุ่มประชากรแมลงวันบ้าน Musca domestica Linn และแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala Fabricius ในเขตเมืองและเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) / Ratchadawan Ngoen-klan / The 2011 /Full Text
Subject
Fly -- Chiang Mai
Geographic Information System
143 Evaluation of Knowledge and Attitudes of Upper Secondary School Students in Chiang Mai on Sex Education in the Health and Physical Education Subject Area in the Basic Education Curriculum 2001 = การประเมินความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / Aekorn Sampson / 2011 /Full Text
Subject
Sex instruction -- Study and teaching
Students -- Attitude (Psychology)
144 Exhaustive separation of fibroin, sericin and pigments from yellow Thai silk cocoon = การแยกไฟโบรอิน เซริซิน และสารสี ออกให้หมดจาก รังไหมไทยสีเหลือง / Ruchira Pinkaew / 2011 /Full Text
Subject
Fibroin
Sericin
Pigments
Silk
145 Existence of Rosa-type labelings of some classes of 3-regular graphs = การมีอยู่จริงของการกำหนดค่าจุดแบบโรซาของกราฟ 3-เรกูลาร์บางคลาส / Wannasiri Wannasit / 2011 /Full Text
Subject
Graphic methods
146 Exposure assessment of synthetic pyrethroid insecticides among school children from an agricultural community = การประเมินการสัมผัสสารฆ่าแมลงไพรีทรอยด์ สังเคราะห์ของเด็กนักเรียนจากชุมชนเกษตรกรรม / Nisa Pakvilai / The 2011 /Full Text
Subject
Insecticides -- Chiang Mai
Spraying and dusting residues in agriculture
147 Fabrication of array-based tinmolybdenum oxide sensor for E-nose applications = การสร้างชุดแผงตัวรับรู้ดีบุกโมลิบดินัมออกไซด์สำหรับประยุกต์เป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์ / Surachet Phadungdhitidhada / 2011 /Full Text
Subject
Array processors
Tin
Molybdenum oxide
148 Factors affecting adoption on soil conservation measures using organic materials in oil seed crops-based farming system at Magway township, central dry zone of Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดิน โดยใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบพืชที่มีพืชน้ำมันเป็นหลัก ในจังหวัดแม็กเวย์ เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศเมียนมาร์ / Ei Ei Cho / 2011 /Full Text
Subject
Soil conservation -- Burma
Community forests -- Burma
Burmese -- Shan State
149 Factors affecting cadmium and lead accumulation in vegetable production systems in Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen city, Vietnam = ปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมของแคดเมียมและตะกั่วในระบบการผลิตผักในท้องที่ตุ๊ก ดูเยน เมืองไทเหงียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Nguyen Ngoc Son Hai / 2011 /Full Text
Subject
Vegetable -- Vietnam
150 Factors contributing to dual-task related gait changes in elders = ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินขณะเดินพร้อมกับทำงานในผู้สูงอายุ / Suleeporn Wongcharoen / The 2011 /Full Text
Subject
Walking
Older people
Walking
Gait
Aged
151 Factors predicting intent to stay among nurses in divisional Hospital, The Republic of Fiji = ปัจจัยทำนายความตั้งใจที่จะอยู่ในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเขตประเทศฟิจิ Osea Kuanilewa Masilaca / Masilaca, Osea Kuanilewa / 2011 /Full Text
Subject
Nurses -- Fiji
152 Factors predicting organizational commitment among Nurses in state Hospitals, Malaysia = ปัจจัยทำนายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลประจำรัฐประเทศมาเลเซีย Lee Siew Pien / Lee, Siew Pien / 2011 /Full Text
Subject
Nurse and nursing
Nuring -- Malaysia
Hospitals -- Malaysia
153 Factors predicting the partipation in research among nurses in tertiary hospitals, the Northern region, the socialist republic of Vietnam = ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมในการวิจัยของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิในภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Nguyen Thi Huong Giang / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Research
154 Farmers' participation in sustainable agricultural development in the Highland Area of the Royal Project in Chiang Mai Province = การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรยั่งยินบนพื้นที่สูงในโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / Rungsun Kruekum / The 2011 /Full Text
Subject
Sustainable agriculture
Sustainable development
Farmers
Royal Project -- Chiang Mai
155 Fluid probability mapping of an area in the gulf of Thailand using amplitude variation versus offset fluid inversion = การทำแผนที่ความน่าจะเป็นของของไหลในพื้นที่หนึ่งของอ่าวไทย โดยใช้การผกผันของของไหลจากการแปรผันแอมพลิจูดกับระยะทาง / Woraset Sukkho / 2011 /Full Text
Subject
Amplitude variation versus with offset analysis
156 Free vibration analysis of symmetrically laminated composite rectangular plate = การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบอิสระของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตร Kullasap Phongsrisuk / Kullasup Phongsrisuk / The 2011 /Full Text
Subject
Plates (Engineering)
Laminated material
157 Gastroprotective and gastric ulcer healing activities in rats of water extract from malvastrum coramandelianum (L.) garcke = ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลและรักษาแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาวของสารสกัดน้ำจาก Malvastrum coramandelianum (L.) garcke / Watcharaporn Chundee / 2011 /Full Text
Subject
Stomach Ulcer
Plants, Medicinal (Garcke)
158 Generation of plasmodium berghei expressing plasmodium vivax dihydrofolate reductase-thymidylate synthase enzyme for antifolate screening = การสร้าง Plasmodium berghei ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเคส - ไธมิดิเลตชินเธสของเชื้อ Plasmodium vivax สำหรับการคัดกรองยาแอนติโฟเลต / Voravuth Somsak / 2011 /Full Text
Subject
Plasmodium berghei
Tetrahydrofolate Dehydrogenase
Thymidylate Synthase
Plasmodium vivax
Folic Acid Antagonists
159 Generation of Short Electron Bunches andTerahertz Radiation for Imaging Applications = การผลิตอิเล็กตรอนห้วงสั้นและรังสีเทร่าเฮิร์ตซ์สำหรับการประยุกต์สร้างภาพ / Jatuporn Saisut / 2011 /Full Text
Subject
Image processing
Electron microscopy
160 Genetic analysis of Hepatitis B Virus (HBV) Mutants in HBVHIV-1 Co-infected patients in Thailand = การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีที่กลายพันธุ์ในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีร่วมกับไวรัสเอชไอวี-1 ในประเทศไทย / Woottichai Khamduang / 2011 /Full Text
Subject
Hepatitis B virus
HIV (Viruses)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15