ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Diversity of Actinomycetes and fungi from plant-parasitic nematode infested rhizosphere soils and their biocontrol potential on Meloidogyne incognita = ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสและเชื้อราจากดินรอบรากพืชที่ถูกบุกรุกด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชและความสามารถในการควบคุมไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita / Pornthip Ruanpanun / 2011 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Fungi
102 Diversity of benthic Diatoms in main rivers of Thailand and preparation of water quality index = ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำในแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยและการจัดทำดัชนีคุณภาพน้ำ / Pongpan Leelahakriengkrai / The 2011 /Full Text
Subject
Diatoms
Water quality
103 Diversity of edible freshwater macroalgae in Thailand during 2007-2008 = ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินได้ในประเทศไทยระหว่างปี 2550-2551 / Sorrachat Thiamdao / 2011 /Full Text
Subject
Algae
Biological diversity -- Thailand
104 Down scaling of analytical methods for determination of iodine number of edible oil = การลดขนาดวิธีวิเคราะห์สำหรับการหาเลขไอโอดีนของน้ำมันบริโภค / Thidarat Kruatian / 2011 /Full Text
Subject
Iodine -- Analysis
Oils and fats
105 Dynamic hysteresis behaviors in some ferroelectric materials = พฤติกรรมฮิสเทอรีซิสแบบพลวัตในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกบางชนิด / Natthapong Wongdamnern / The 2011 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Hysteresis
Ceramic materials
Materials science
106 Effect of environmental temperature on a thermal-property testing box made of EPS foam = ผลจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่อกล่องทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนที่ทำจากอีพีเอสโฟม / Meth Ra Vireak / The 2011 /Full Text
Subject
Building materials
Heat resistant materials
107 Effect of estrogen administration on hippocampal synaptic plasticity and neuronal insulin signaling in long term high fat-fed white rats = ผลของการได้รับเอสโตรเจนต่อการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโปแคมพัสและการส่งสัญญาณของอินซูลินในสมองของหนูขาวที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเวลานาน / Wasana Pratchayasakul / 2011 /Full Text
Subject
Obesity
Estrogens
Hippocamous
Insulin Resitance
108 Effect of heat treatment on crystallization of leucite in dental porcelain nanocomposite with zirconia addition = ผลของการอบความร้อนต่อการตกผลึกของลูไซต์ใน นาโนคอมโพสิตพอร์ซเลนทางทันตกรรมที่เติมด้วยเซอร์โคเนีย / Chayada Sanitnapapong / 2011 /Full Text
Subject
Dental ceramics
Dentistry
109 Effect of herbal powder composition on tablet formulation development = ผลขององค์ประกอบผงสมุนไพรที่มีต่อการพัฒนาตำรับยาเม็ด / Intira Luangtaweepon / The 2011 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Therapeutic use
Extraction (Chemistry)
Drugs -- Granulation
Tablets (Medicine)
110 Effect of insulin on renal organic anion transporter 3 function and expression in streptozotocin-induced diabetic rats : ผลของอินซูลินต่อการทำงานและการแสดงออกของรีนอลออร์แกนิกแอนไอออนทรานสพอร์เทอร์ 3 ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานโดยสเตรปโทโซโทซิน / Phatchawan Arjinajarn / 2011 /Full Text
Subject
Diabetes
Insulin
Dissertations, academic -- Physiology
Organic Anion Transporters
Streptozocin
111 Effect of kojic and methyleugenol on induction of hepatocarcinogenesis by medium-term bioassay in rat = ผลของกรดโคจิกและเมทิลยูจีนอลต่อการเหนี่ยวนำการเกิดมะเร็งตับโดยการทดสอบทางชีวภาพระยะกลางในหนู / Yaowares Chusiri / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
regulatory factor X transcription factors
kojic acid
Pyrones
Eugenol
112 Effect of levofloxacin on planktonic and biofilm growths of multidrug resistant, biofilm forming and Uropathogenic Enterococcus faecalis Strains = ผลของยาเลโวฟลอกซาซินต่อการเจริญชนิดล่องลอยและชนิดสร้างแผ่นชีวมวลของเชื้อ Enterococcus faecalis สายพันธุ์ดื้อยาหลายชนิด สร้างแผ่นชีวมอลและก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ / Janthana Heetsen / 2011 /Full Text
Subject
Ofloxacin
Enterococcus faecalis
113 Effect of melatonin on adult rat hippocampal neurogenesis in vitro = ฤทธิ์ของเมลาโทนินต่อการสร้างเซลล์ประสาทสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูขาวที่เจริญเต็มที่ในหลอดทดลอง Chuleeporn Saksangawong / Teera Junmanee / 2011 /Full Text
Subject
Melatonin
Hippocampal
Neurogenesis
114 Effect of methoxyflavone derivatives on tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-induced human leukemic cell apoptosis = ผลของอนุพันธ์เมทอกซีเฟลโวนต่อการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยลิแกนด์เหนี่ยวนำอะพอพโทซิสที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตายเฉพาะส่วนของเนื้องอก / Benjawan Wudtiwai / 2011 /Full Text
Subject
Tomor necrosis factor
115 Effect of nutrient priming of cassava stakes on germination, growth and yield = ผลของการแช่ท่อนพันธุ์ในสารละลายอาหารต่อการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิต มันสำปะหลัง / Phanthasin Khanthavong / 2011 /Full Text
Subject
Cassava -- Research
Cassava -- Growth
116 Effect of Phytochemicals on Human Interleukin-1B, Tumor Necrosis Factor-a and Interleukin-2 Release from Influenza Type A H1H1 Induced Peripheral Blood Mononuclear Cells = ฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีต่อการหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน-วันบีตา ทูเมอร์เนโครซิสแฟคเตอร์-แอลฟ่า และอินเตอร์ลิวคิน-ทู จากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียร์เดียวจากเลือดที่ถูกเหนี่ยวนําด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิดเอชวันเอ็นวัน / Kanda Fanhchaksai / 2011 /Full Text
Subject
Phytochemicals
Influenza A virus, H1N1 subtype
Virus diseases
117 Effect of pro-inflammatory cytokines on maspin expression in cancer cells = ผลของไซโตไคน์ก่อนการอักเสบต่อการแสดงออกของแมสปินในเซลล์มะเร็ง / Anusorn Lekawipat / 2011 /Full Text
Subject
Cytokines
Serpin -- B5
Serpins
118 Effect of thunbergia laurifolia lindl. leaf extract on cadmium-induced hepatorenal toxpatorenal toxicities in rats = ผลของสารสกัดใบรางจืดต่อความเป็นพิษต่อตับและไตที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแคดเมียมในหนูขาว / Ploypailin Chattaviriya / 2011 /Full Text
Subject
Plants, Medicimal (thunbergia laurifolia lindl.)
Dissertations, academic -- Toxicology
119 Effect of Transforming Growth Factor Beta-1 on Hyaluronan Synthase -2 Gene expression and Hyaluronan Synthesis in Equine Chondrocyte Culture = ผลของทรานส์ฟอร์มิงโกรทแฟกเตอร์ บีตา-1 ต่อการแสดงออกของยีนไฮยาลูโรแนนซินเทส-2 และการสังเคราะห์ไฮยาลูโรแนนในเซลล์กระดูกอ่อนม้าเพาะเลี้ยง / Oraphan Somnoo / 2011 /Full Text
Subject
Horses
Hyaluronan
Chondrogenesis
120 Effectiveness of a school-based cognitive behavioral therapy program for Thai adolescents = ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะซึมเศร้า / Sararud Vuthiarpa / 2011 /Full Text
Subject
Depression
Behavior therapy
Adolescents


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15