ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Development of chromatographic techniques for quantitative analysis of Amphotericin B and Nystatin = การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีสำหรับหาปริมาณแอมโฟเทอริซิน บี และนีสเตติน / Jirattikorn Vong-onta / The 2011 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chemistry, Analytic
Amphotericin B
Nystatin
82 Development of chromatographic techniques for quantitative analysis of ketoconazole = การพัฒนาเทคนิคทางโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณคีโตโคนาโซล / Suwanna Saysin / 2011 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chemistry, Analytic
Ketoconazole
83 Development of Chromatographic-Mass spectrometric methods for the analysis of flowering regulators of longan trees treated with potassium chlorate = การพัฒนาวิธีการทางโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีสาหรับการวิเคราะห์สารควบคุม การออกดอกของต้นลำไยที่ใส่โพแทสเซียมคลอเรต / Chanthana Susawaengsup / The 2011 /Full Text
Subject
Plant hormones
Plant regulators
Longan
84 Development of cross-linked carboxymethyl modified rice starch as tablet disintegrant = การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าดัดแปรคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / Rungsiri Suriyatem / The 2011 /Full Text
Subject
Rice flour -- Analysis
Drugs -- Granulation
Tablets (Medicine)
85 Development of elastic nanovesicular formulations loaded with extracts containing bioactive compounds from Thai medicnal plants for topical anti-aging = การพัฒนาตำรับถุงยืดหยุ่นขนาดนาโนที่เก็บกักสารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้ทาชะลอความแก่ / Pensak Jantrawut / 2011 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Medinal plants -- Thailand
86 Development of flow analysis systems for nitrophenols, quinines, calcium and magnesium = การพัฒนาระบบโฟลอะนาลิซีสสำหรับไนโตรฟีนอล ควินีน แคลเซียมและแมกนีเซียม / Lucksagoon Ganranoo / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry, Analttical
87 Development of flow injection analysis with modified amperometric biosensor for determination of glucose = การพัฒนาโฟลว์อินเจกชันอะนาลิซิสร่วมกับแอมเพอโรเมตริกไบโอเซนเซอร์ที่ดัดแปรสำหรับการหาปริมาณกลูโคส / Arsan Promminta / 2011 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Biosensor
Glucose
88 Development of flow injection and sequential injection methods for cadmium determination using Rhodamine B = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหา ปริมาณแคดเมียมโดยใช้โรดามีนบี / Siriwan Uanthuam / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Flow injection analysis
89 Development of flow injection and sequential injection spectrophotometric methods for determination of zinc ions = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี สำหรับการหาปริมาณไอออนสังกะสี / Athikom Prathumsuk / 2011 /Full Text
Subject
Zinc -- Analysis
Flow injection analysis
90 Development of Immunoassay for detecting vector control insecticides in human milk samples from Malaria Endemic area = การพัฒนาอิมมิวโนแอสเซย์สำหรับการตรวจวัดสารฆ่าแมลงควบคุมพาหะนำโรคในตัวอย่างน้ำนมมนุษย์จากพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรีย / Surat Hongsibsong / 2011 /Full Text
Subject
Immunotherapy
91 Development of MeV Ion beam lithography technique for microfluidic applications = การพัฒนาเทคนิคโธกราฟีที่ใช้ลำไอออนพลังงานระดับเอ็มอีวี สำหรับการประยุกต์ของไหลระดับไมครอน / Nitipon Puttaraksa / The 2011 /Full Text
Subject
Lithography -- Technique
Microfluidics
92 Development of microfluidic Chemiluminescence for the analysis of some nitrofurans in pharmaceuticals = การพัฒนาไมโครฟลูอิดิกเคมิลูมิเนสเซนส์สำหรับวิเคราะห์หาไนโตรฟูรานบางชนิดในเภสัชภัณฑ์ / Wanida Sirikeaw / 2011 /Full Text
Subject
Chemiluminescence
Microfluidics
Nitrofurans
93 Development of nanocream formulation of active extract from rhizome of Tacca chantrieri Andre. = การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าของเนระพูสีไทย / Suchada Sudthiyanwimon / 2011 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Anti-inflammatory agents
Extracts
94 Development of nanocream Formulation of active extract from stem of Tabernaemontana divaricata (Linn.) R.Br. = การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากต้นพุดจีบ / Waranya Neimkhum / 2011 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Anti-inflammatory agents
Extracts
95 Development of phyllanthus emblica L. extract tablets as a dietary supplement product = การพัฒนายาเม็ดสารสกัดมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / Kritsana Japanya / 2011 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Extracts
Dietary supplements
96 Development of test kit for screening of tetracycline group residues in longan honey by microbial inhibition assay = การพัฒนาชุดตรวจสอบคัดกรองยาปฎิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินตกค้างในน้ำผึ้งลำไยด้วยเทคนิค Miccrobial inhibition assay / Chuleeporn Saksangawong / The graduate school 2011 /Full Text
Subject
Honey -- Analysis
Veterinary drug residues
Bee products
97 Development of topical antimicrobial gel containing beehive extract = การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลใช้เฉพาะที่เพื่อต้านจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากรังผึ้ง / Tanya Sonthikoon / The 2011 /Full Text
Subject
Gels (Pharmacy)
Antibacterial agents
98 Development of water soluble chitosan derivatives for application in triamcinolone micronano particle film = การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานที่ละลายน้ำเพื่อประยุกต์ในแผ่นฟิล์มไทรแอมซิโนโลนอนุภาคขนาดไมโครนาโน / Siriwat Tungtong / The 2011 /Full Text
Subject
Chitosan
Edible coatings
Drug delivery systems
99 Development of wrinkle reducing serum containing natural antioxidant = การพัฒนาซีรัมลดริ้วรอยที่ผสมสารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติ / Poonratana Leerapun / The 2011 /Full Text
Subject
Plant extracts
Biological products
Antioxidants
100 Diversification strategies of livelihood of Khmer and Kinh farmers in Mekong delta since 1993 land reform = ยุทธศาสตร์ความหลากหลายในวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกรคินห์และขแมร์ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงหลังการปฏิวัติที่ดิน 1993 Nguyen Quang Tuyen / Tuyen, Nguyen Quang / The 2011 /Full Text
Subject
Mekong River Delta


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15