ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Dairy cooperative's management process contributing to occupation development of dairy farmers in upper Northern Thailand = กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์โคนมที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Panuphan Prapatigul / The 2011 /Full Text
Subject
Dairy farming
Farmers -- Thailand, Northern
62 Design and analysis of gas flow field for proton exchange membrane fuel cell = การออกแบบ และวิเคราะห์สนามการไหลของก๊าซสาหรับเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Nattawut Jaruwasupant / 2011 /Full Text
Subject
Gas flow
Gas fields
Fuel cells -- Design and construction
63 Design and Synthesis of Spirocyclopentanoneanthracene Adducts and Their Derivatives as Antimalarial Substances = การออกแบบและสังเคราะห์สารสไปโรไซโคลเพนทาโนนแอนทราซีนแอดดัคและอนุพันธ์เพื่อเป็นสารต้านมาลาเรีย / Ruangrat Choommongkol / 2011 /Full Text
Subject
Malaria -- Prevention and control
Immunotherapy
64 Detection and characterization of plasmids isolated from Lactobacillus spp. = การตรวจหาและการหาลักษณะของพลาสมิดที่แยกจากเชื้อ Lactobacillus spp. / Panitnart Auputinan / 2011 /Full Text
Subject
Plasmids
Lactobacillus
65 Detection and control of carbendazim-resistant Colletotrichum spp. Causing Mango Anthracnose = การตรวจสอบและการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงที่ดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม / Pornprapa Kongtragoul / 2011 /Full Text
Subject
Mango -- Diseases and pests
Anthracnose
66 Detection of contaminated escherichia coli and salmonella spp. in export vegetable production by molecular biology techniques = การตรวจสอบการปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp. ในการผลิตผักส่งออกโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา / Piyamat Somphee / 2011 /Full Text
Subject
Vegetables -- Contamination
Vegetables -- Processing
67 Detection of cryptococcus neoformans and histoplasma capsulatum in soil contaminated with avian and bat droppings by Nested-PCR / Treepradab Norkaew / Gradiate 2011 /Full Text
Subject
Cryptococcus neoformans
Histoplasma
Polymerase Chain Reaction
Dissertations, academic -- Microbiology
68 Detection of faults in the eastern lower central plain and adjacent area, Thailand, using gravity and aeromagnetic Data = การตรวจหารอยเลื่อนในพื้นที่ในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างด้านตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลความโน้มถ่วงและข้อมูลแม่เหล็กทางอากาศ / Somboon Kingpho / 2011 /Full Text
Subject
Faults (Geology) -- Thailand
69 Detection of streptococcus suis in hemoculture by polymerase chain reaction method = การตรวจหาเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จากฮีโมคัลเจอร์ด้วยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชัน / Wannisa Raksamat / 2011 /Full Text
Subject
Pathogenic microorganisms
Microorganisms
Dissertations, academic -- Microbiology
70 Determination of fipronil and its derivatives residues in sweet pepper by gas chromatography-mass spectrometry = การวิเคราะห์ปริมาณฟิโปรนิลและอนุพันธ์ที่ตกค้างในพริกหวานด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Juthamas Uttrakian / The 2011 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Mass spectrometry
Fipronil
Spraying and dusting residues in agriculture
71 Determination of PM10-bound metals from biomass burning by inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy = การหาปริมาณโลหะที่ตรึงในพีเอ็ม10 จากการเผาชีวมวลโดย อินดักทิฟลีคัพเพิลพลาสมา-ออปทิคอล / Jatuporn Chaichana / 2011 /Full Text
Subject
Dust
Metals
Biomass
72 Determination of volatile organic compounds from biomass burning by gas chromatography with flame ionization detector = การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากการเผาชีวมวลโดยแก๊สโครมาโทกราฟีด้วยเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ / Eakachai Singcom / 2011 /Full Text
Subject
Volatile organic compounds
Gas chromatography
Air -- Pollution
73 Detoxification of cadmium induced renal and hepatic injuries in rats by Thumbergia laurifolia Lindl. Leaf extract = การขจัดพิษแคดเมียมที่เหนี่ยวนำให้ไตและตับหนูขาวบาดเจ็บด้วยสารสกัดใบรางจืด / Nattita Morkmek / 2011 /Full Text
Subject
Thunbergia laurifolia linn
Cadmium
Hepatic injuries
74 Developing a cooperative education framework using a learning organization approach = การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่วมมือโดยใช้วิธีการองค์กรแห่งการเรียนรู้ / Worawit Janchai / 2011 /Full Text
Subject
Occupational training
Cooperative Education Framework
Learning Organization Approach
75 Developing evaluation model of professional nursing competencies in primary care unit = การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ / Orawan Samphawamana / The 2011 /Full Text
Subject
Nurses
76 Development of a high efficiency Calcitonin oral delivery system using viral ligand and CPP = การพัฒนาระบบนำส่งประสิทธิภาพสูงของแคลซิโตนินแบบรับประทานโดยใช้ไวรัสลิแกนด์และซีพีพี / Warangkana Lohcharoenkal / The 2011 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Pharmaceutical technology
Calcitonin
77 Development of a total communication animation dictionary to enhance english vocabulary and reading knowledge of Thai Primary School students with hearing impairments = การพัฒนาพจนานุกรมการสื่อสารแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์และ การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยระดับประถมศึกษา ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / Santichai Wicha / 2011 /Full Text
Subject
Hearing impaired children
English language -- Study and teaching (Elementary)
78 Development of an electrochrmical-based bioassay using a pencil lead working electrode for the determination of some biomarkers = การพัฒนาไบโอแอสเสย์แบบเคมีไฟฟ้าโดยใช้ไส้ดินสอเป็นขั้วไฟฟ้าทำงานหาปริมาณสารบ่งชี้ทางชีวภาพบางชนิด / Preeyaporn Reanpang / 2011 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrodes
79 Development of anti-wrinkle cosmetic from aril oil of Momordica cochinchinensis (Lour.) spreng in Nanostructured Lipid Carriers (NLC) = การพัฒนาเครื่องสำอางลดเลือนริ้วรอยจากน้ำมันของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในอนุภาคไขมันระดับนาโน / Natthinee Nantalit / The 2011 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Nanoparticles
Oilseed plants
80 Development of automated flow injection colorimetric system with gas diffusion separation for the determination of ethanol = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกวันคัลเลอริเมตรีแบบอัตโนมัติที่ใช้การแยกโดยการแพร่ของแก๊สสำหรับการหาปริมาณเอทานอล / Piyanut Pinyou / 2011 /Full Text
Subject
Ethanol
Gas
Flow Injection Colorimetric


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15