ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Characterization of tungsten oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / Oranuch Yayapao / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Tungsten
Nanostructures
42 Characterization of ZnO-TiO2 nanoparticle thin films prepared by sparking process = การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์ก / Tewasin Kumpika / 2011 /Full Text
Subject
Thin films
Zine oxide
Titanium dioxide
43 Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee Intirach / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, Volatile
Plants, Medicinal
Piper
Curcuma
Myristica fragrans
Argemone
Foeniculum
Anopheles
44 Chemical constituents and biological activities from rhizomes of agapetes megacarpa = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของประทัดดอย / Phantiwa Phringphrao / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
45 Chemical constituents and biological activities of agapetes hosseana =องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสะเภาลม / Pornpana Kornwongwan / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
46 Chemical constituents and biological activities of amomum uliginosum rhizomes = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้า Amomum uliginosum / Wannaporn Chate / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
47 Chemical constituents and biological activities of Globba reflexa Rhizomes = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้า Globba reflexa / Nitaya Manokam / 2011 /Full Text
Subject
Globba reflexa
Extraction (Chemistry)
Botanical chemistry
48 Chemical constituents of ostodes paniculata twigs = องค์ประกอบทางเคมีของกิ่งมะคังดง / Neeranuch Intakaew / The 2011 /Full Text
Subject
Ostodes paniculata
Angiosperms
Plants, Flowering of
49 Climate change simulations for Thailand using regional climate model = การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยโดยใช้ แบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค / Chakrit Chotamonsak / 2011 /Full Text
Subject
Climatic changes
Thailand -- Climate
50 Clinical Learning Environment and Clinical Learning Outcomes Among the Fourth-year Baccalaureate Nursing Students, The Socialist Republic of Vietnam = สิ่งแวดล้อมของการเรียนในคลินิกและผลลัพธ์ของการเรียนในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่ 4ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Nguyen Duc Duong / Nguyen, Duc Duong / 2011 /Full Text
Subject
Nursing -- Study and teaching -- Victnam
Nursing Students -- Victnam
51 Colors and signs in male grooming products advertisements in Thai male magazines = สีและสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงามสำหรับผู้ชายในนิตยสารสำหรับผู้ชายไทย / Pornsawan Wachanachai / 2011 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Manufactures
Color
Men
52 Comparative capabilities, income and social capital of Chinese and Thai households in Chiang Mai Province, Thailand = ความสามารถ รายได้และทุนทางสังคมเชิงเปรียบเทียบของครัวเรือนชาวจีน และไทยในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย Jia Jie Guo / Jia, Jie Guo / 2011 /Full Text
Subject
Income -- Chiang Mai
Social capita (Sociology) -- Chiang Mai
53 Comparison the efficacy between intranasal corticosteroids mometasone furoate with fluticasone furoate in persistent allergic rhinitis = เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบพ่นจมูกโมเมททาโชนฟูโรเอทและฟลูติคาโซนฟูโรเอทในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง / Morakot Kongarin / 2011 /Full Text
Subject
Steroids drugs
Rhinitis
54 Comparison of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons levels in Biodiesel exhaust particles from various communities in Northern Thailand = การเปรียบเทียบระดับพอลิไซคลิก แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอนุภาคไอเสียของน้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชนต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย / Maliwan Srijainoi / 2011 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
55 Compresson-force measurement of rotary tabletting machine = การวัดแรงตอกอัดของเครื่องตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ / Peerayoot Pimhataivoot / The 2011 /Full Text
Subject
Pharmaceutical industry
Tablets (Medicine)
56 Conflict management and burnout among nurses in University hospitals, the people's republic of China = การจัดการความขัดแย้งและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Luo Yanfang / Luo, Yanfang / 2011 /Full Text
Subject
Conflict management
Nurses -- China
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Burn out (psychology)
57 Contributions of caffeic acid and its derivatives to antioxidation, micrisomal enzyme activities and toxicity on human liver cells = การมีส่วนร่วมของกรดคาเฟอิกและอนุพันธ์ในการต้านออกซิเดชันกิจกรรมของเอนไซม์ไมโครโซมและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับมนุษย์ / Churdsak Jaikang / The 2011 /Full Text
Subject
Caffeic acid
Oxidation
Liver
58 Convergence Theorems for families of nonexpansive mappings and nonspreading mappings and equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับวงศ์ของการส่งแบบไม่ขยายและวงศ์ของการส่งแบบไม่กระจายและปัญหาสมดุล / Urailuk Singthong / 2011 /Full Text
Subject
Mathematics
59 Cross sectional study on the microbiological quality of Thai Northern sausage in Chiang Mai,Thailand = การศึกษาแบบตัดขวางของคุณภาพทางจุลินทรีย์ของไส้อั่ว ในเขตจ้งหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Papaspong Jongchansittoe / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
60 Cross-border production of watermelon in northwestern Laos = การผลิตแตงโมข้ามพรมแดนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว Shion Fujita / Fujita, Shion / 2011 /Full Text
Subject
Watermelons -- Laos


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15