ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Antioxidation activity of some marine algae from the Gulf of Thailand and the application in cosmeceutical product = กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายทะเลบางชนิดจากอ่าวไทยและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง / Walailuck Boonchum / 2011 /Full Text
Subject
Marine algae
Oxidation
Cosmetics
22 Application of probiotic bacteria in bakery products = การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ ขนมอบ / Tanaporn Supawat / 2011 /Full Text
Subject
Bakery
Probiotic bacteria
23 Approximation methods for common fixed points of a countable family of some generalized nonexpansive mappings and equilibrium problems = วิธีการประมาณค่าสำหรับจุดตรึงร่วมของวงศ์ที่นับได้ของการส่งแบบไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางแบบและปัญหาสมดุล / Prasit Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
24 Approximation methods for common fixed points of generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces = วิธีการประมาณค่าสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายคเวไซเชิงเส้นกำกับที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค / Pornsak Yatakoat / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed points theory
Mapping (Mathematics)
25 Arsenic Removal from Gold Mine Water by Using Red Clay as Adsorbent = การขจัดสารหนูในน้ำจากเหมืองแร่ทองคาโดยใช้ดินแดงเป็นตัวดูดซับ / Santana Tantiwit / 2011 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Chemisorption
Soils
26 Assessment of different soil fertility and household income of the small scale farmers in Yen Chau District, Son La Province, Vietnam = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและรายได้ครัวเรือนที่แตกต่างกันของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอเยนเชา จังหวัดซอนลา ประเทศเวียดนาม Nguyen Sang / Nguyen, Sang / 2011 /Full Text
Subject
Farmers -- Vietnam
Farmers -- Economic conditions
27 Assessment of farmers' criteria on management practice for flooded rice production system in deepwater rice area = การประเมินหลักเกณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการระบบผลิตข้าวชลประทานในพื้นที่นาน้ำลึก / Chitnucha Buddhaboon / 2011 /Full Text
Subject
Rice products
Rice -- research
28 Automatic quantitative analysis systems with flow based approach for aiding the clinical diagnosis and quality control of pharmaceutical samples = ระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบอัตโนมัติที่ใช้หลักการไหลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางคลินิกและการควบคุมคุณภาพตัวอย่างทางเภสัชกรรม / Supada Khonyoung / 2011 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Thalassemia
29 B-Galactosidase from Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant and Feasibility in Oligosaccharide Synthesis Application = เอนไซม์บีต้ากาแลกโตซิเดสจากแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากอุจจาระทารกและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาไรด์ / Wattana Sriphannam / school 2011 /Full Text
Subject
Biotechnology
Bacteria
Beta-galactosidase
30 Baer-Levi semigroups of partial transformations = กึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วน / Boorapa Singha / 2011 /Full Text
Subject
Semigroups
Transformations groups
31 Biodiesel from alcoholysis of palm oil under supercritical condition = ไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซีสของน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเหนือวิกฤต / Anusan Premsuwan / The 2011 /Full Text
Subject
Biodiesel
Palm oil -- Analysis
Alcoholysis
32 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes associated with eaglewood (Aquilaria crassna) = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์ที่เกี่ยวข้องกับกฤษณา / Pongrawee Nimnoi / 2011 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Metabolites
33 Biological control of bacterial wilt in Pathumma (Curcuma alismatifolia Gagnep.) = การควบคุมโรคเหี่ยวในปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) ที่เกิดจากแบคทีเรียโดยวิธีทางชีวภาพ / Saran Promsai / 2011 /Full Text
Subject
Curcuma
Curcuma alismatifolia Gagnep
Bacterial wilt
34 Building culture of peace through Aikido = การสร้างสันติวัฒนธรรมจากไอคิโด / Narumol Thammapruksa / The 2011 /Full Text
Subject
Aikido -- Sociological aspects
Sports -- Japan
Culture
Culture diffusion
Acculturation
35 Capability assessment of roadside tree on nitrogen dioxide removal from Chiang Mai urban air = การประเมินความสามารถของต้นไม้ริมถนนในการดึงไนโตรเจนไดออกไซด์จากอากาศในเขตเมืองเชียงใหม่ / Wasana Farrelly / 2011 /Full Text
Subject
Nitrogen dioxide
Air -- Pollution -- Chiang Mai
36 Changes in the expression of NaV1.8 and NaV1.9 in painful human primary tooth pulp = การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ NaV18 และ NaV19 ในเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมมนุษย์ที่มีอาการปวด / Amornrat Suwanchai / 2011 /Full Text
Subject
Deciduous teeth
Sodium Channels
Dental Pulp
37 Characterization of Acetylcholinesterase Inhibitors from Stemona spp. Root for Anti-Insect Property and Treatment of Neurological Disorders = หาลักษณะเฉพาะของสารยับยั้งอะซีทิลโคลีนเอสเทอเรสจากรากหนอนตายหยากสำหรับสมบัติการต่อต้านแมลงและการรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท / Sukanda Chaiyong / 2011 /Full Text
Subject
Acetylcholinesterase
38 Characterization of lanthanum and cerium phosphate nanostructures synthesized by Microwave Radiation Method = การหาลักษระเฉพาะของโครงสร้างนาโนแลนทานัมและซีเรียมฟอสเฟตที่สังเคราะห์โดยวิธีรังสีไมโครเวฟ / Nuengruethai Ekthammathat / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Cerium -- Analysis
Lamthanum -- Synthesis
39 Characterization of molybdenum oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Meyhod = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนโมลิบดินัมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / Hathai Sinaim / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Molybdenum
Nanostructures
40 Characterization of silk fibroin hydrogels prepared with different gel formers = การหาลักษณะเฉพาะของซิลก์ไฟโบรอินไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลต่างชนิด / Sirin Panyakom / 2011 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15