ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 Thermal characteristics of Wire-On-Tube heat exchanger using oscillating heat pipe as an extended surface = ลักษณะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเส้นลวดโดยใช้ท่อความร้อนแบบสั่นเป็นผิวขยาย / Tawat Samana / 2011 /Full Text
Subject
Heat exchangers
Heat -- Transmission
282 Tourism and the production of space in Luang Prabang, Lao PDR: a case study in the Ban Jek Area = การท่องเที่ยวและการผลิตสร้างความหมายของพื้นที่ในตัวเมืองหลวงพระบาง ประเทศ สปป. ลาว: กรณีศึกษาในย่านบ้านเจ็ก / Champa Lattanasouvannaphonh / 2011 /Full Text
Subject
Luang Prabang (Laos) -- Descripting and travel
Laos -- Descripting and travel
Luang Prabang (Laos) -- History
Laos -- History
283 Tuberculosis screening and diagnosis in HIV infected patients : predictive values of rapid tests, clinical profiles and their combination / Sirisak Nanta / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Tuberculosis -- Diagnosis
HIV Infections
284 Use of cations binding on atmospheric PM10 as tracers of biomass burning = การใช้ไอออนบวกที่เกาะกับพีเอ็ม 10 ในบรรยากาศเป็นตัวตามรอยของการเผาชีวมวล / Piyaphong Somsap / 2011 /Full Text
Subject
Biomass
Cations
285 Use of cross-linked carboxymenthyl modified mungbean starch as gelling agent in commercial products = การใช้แป้งถั่วเขียวดัดแปรคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางเป็นสารก่อเจลในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ / Sureeporn Wattanageebood / 2011 /Full Text
Subject
Gel (Pharmacy)
Mung bean -- Chemistry, Analytic
286 Use of panel data for analyzing the relationship of foreign direct investment, human capital and economic growth in people's Republic of China = การใช้ข้อมูลพาเนลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ ทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Xianghong Cao / 2011 /Full Text
Subject
Investment analysis
Investments
China -- Economic conditions
287 Use of panel data for assessing the relationship between house price and economic growth in people's Republic of China = การใช้ข้อมูลพาเนลเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาบ้านและการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Wenjuan Huang / 2011 /Full Text
Subject
China -- Economic conditions
Home -- Prices
288 Validation of a one-leg sit-to-stand test for the measurement of leg muscle strength and endurance in young adults = การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบการลุกขึ้นยืน จากนั่งด้วยขาข้างเดียวเพื่อวัดความแข็งแรงและความ ทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ใหญ่ตอนต้น / Eakarach Wongsaya / 2011 /Full Text
Subject
Older people -- Health and hygiene
Muscles
289 Varietal improvement of snow pea for powdery mildew resistance = การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่เพื่อต้านทานต่อโรคราแป้ง / Anchan Chompupoung / The graduate school 2011 /Full Text
Subject
Snow Pea
Snow Pea -- Breeding
Fungal diseases of plants
290 Vegetable and flower growers' awarenesson harmful effects of pesticides and the relationship to application practices in Pyin Oo Lwin Towship, Myanmar =การตระหนักถึงผลที่เป็นอันตรายของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของผู้ปลูกผักและไม้ดอก และความสัมพันธ์กับการนำไปใช้ในเมืองพินอูลิน ประเทศเมียนมาร์ / Theint Theint Aung / 2011 /Full Text
Subject
Pesticides
Vegetables
Angiosperms
Myanmar. Pyinoolwin
291 Water management in a strip cell stack of proton exchange membrane fuel cells = การจัดการน้ำภายในสแต็กเซลล์แบแถบของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Songwut Nirunsin / The 2011 /Full Text
Subject
Fuel cells
Water management
292 Weak and strong convergence theorems of approximation methods for generalized nonexpansive mappings = ทฤษฏีบทการลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้มของ วิธีการประมาณค่าสำหรับการส่งแบบไม่ขยายที่ วางนัยทั่วไป / Atichart Kettapun / The 2011 /Full Text
Subject
Convergence
Mathematics
293 Weather simulations of heavy rainfall events over Narathiwat province, Thailand and Mumbai City, India = การจำลองสภาพอากาศเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย / Sukrit Kirtsaeng / The 2011 /Full Text
Subject
Air -- Simulation methods
Rain and rainfall
294 Weaving identity : a case study of women weavers in a factory in Vientiane, Lao PDR = อัตลักษณ์หญิงทอผ้า : กรณีศึกษาผู้หญิงทอผ้าในโรงงานแห่งหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว / Engsone Sisomphone / 2011 /Full Text
Subject
Women -- Laos
Weaving
Textile factories
295 Western hegemony as reflected in Wor Na Pramuanmarks novels = การครอบงำของชาติตะวันตกที่สะท้อนในนวนิยายของ ว.ณ ประมวลมารค / Phitchaya Phungpadoong / 2011 /Full Text
Subject
Fiction -- History and criticism
296 Women's role in Politics as Reflected in the Novel Nayok Ying (Woman Prime Minister) by Thomma yantee = บทบาทสตรีทางการเมืองที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง นายกหญิงของทมยันตี / Tipawan Chansri-ngam / 2011 /Full Text
Subject
Women in politics
Prime ministers
Women in literature
297 Work empowerment and organizational commitment among nurses in tertiary hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Yingchuan Chen / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15