ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 Synthesis and characterization of metal sulfide and antimonide for quasi - solid - state dye - sensitized solar cells = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโลหะซัลไฟด์และแอนติโมไนด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบอิเล็กโทรไลต์สถานะกึ่งของแข็ง / Chanade Wichasilp / 2011 /Full Text
Subject
Metal sulphides
Metal -- Synthesis
262 Synthesis and characterization of metal Tellurides and Antimonides for using as thermoelectric materials = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโลหะเทล-ลูไลด์และแอนติโมไนด์สำหรับใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิ-เล็กตริก / Tawat Suriwong / 2011 /Full Text
Subject
Thermoelectric materials
Metal -- Synthesis
263 Synthesis of N-Containing polymer iron complexes for cyclohexane oxidation = การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเหล็กพอลิเมอร์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำหรับออกซิเดชันของไซโคลเฮกเซน / Chinnapat Sirathanyarote / The 2011 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Oxidation
Cyclohexane
264 Synthesis of niobium-doped zinc oxide nanoparticles by Flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสและการประยุกต์ / Viruntachar Kruefu / 2011 /Full Text
Subject
Nanoscience
Nanoparticles -- Analysis
Niobium
265 Synthesis of tungsten trioxide-doped zinc oxide nanoparticles by Flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเทนไตรออกไซด์ โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส และการประยุกต์ / Chawarat Siriwong / 2011 /Full Text
Subject
Nanoscience
Nanoparticles -- Analysis
Tungsten
266 Synthesis, rheological properties and melt extrusion of poly(L-lactide-co-e-caprolactone) for fabrication as a porous nerve guide tube = การสังเคราะห์สมบัติรีโอโลยีและการอัดรีดขณะหลอมของพอลิ(แอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน) สำหรับการขึ้นรูปเป็นท่อนำเส้นประสาทที่มีรูพรุน / Chutima Saeheng / The 2011 /Full Text
Subject
Synthesis
267 Taxonomy of Odonata in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province = อนุกรมวิธานของแมลงปอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / Noppadon Makbun / The 2011 /Full Text
Subject
Odonata
Doi Suthep-Pui National Park
268 Team performance indicators for a Thai health-promoting organization : A case study of the sweet enough network = ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทีมสำหรับองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ไทย: กรณีศึกษาเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน / Piyanart Chatiketu / 2011 /Full Text
Subject
Health promotion
Child care
269 The Adaptive livelihood strategies of small-scale rubber plantation farmers in Luangnamtha Province, Lao Pdr = ยุทธวิธีการปรับตัวในสวนเกษตรยางพาราของเกษตรกรรายย่อยในแขวงหลวงทาสปป. ลาว / Phoukeo Saokhamkeo / The 2011 /Full Text
Subject
Rubber plants
Rubber plantation worker -- Laos
270 The Comparative Analysis of Translation Techniques of Supannikar and Salinee Kamchan in Charlie and the Chocolate Factory = บทวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการแปล เรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ของสุพรรณิการ์และ สาลินี คำฉันท์ / Phithayaphorn Chiangthong / 2011 /Full Text
Subject
English fiction -- Translation
Translating and interpreting
Translations
271 The Inhibition of human immunodeficiency Virus-1 integration by designed Zinc Finger Protein = การยับยั้งการอินทิเกรทเชื้อเอชไอวี-1 โดยซิงก์ฟิงเกอร์โปรตีนที่ออกแบบ / Supachai Sakkhachornphop / 2011 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
Viruses
Integration, Functional
272 The Interference of human immunodeficiency virus assembly and maturation by ankyrin repeat proteins = การรบกวนการประกอบอนุภาคที่สมบูรณ์ของไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในมนุษย์ด้วยโปรตีนแองไครินรีพีท / Sawitree Nangola / The 2011 /Full Text
Subject
Immunodeficiency
Human immudeficiency virus
Maturation
Ankyrin repeat proteins
HIV
273 The Lkm operator related to the generalized heat equation and wave equation = ตัวดำเนินการ Lkm ที่สัมพันธ์กับสมการความร้อนและสมการคลื่นที่วางนัยทั่วไป / Tawatchai Panyatip / 2011 /Full Text
Subject
Heat equation
Wave equation
274 The Relationship among stock market development, economic growth and income distribution of ASEAN Countries = ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์การเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน / Patcha Chaikitmongkol / 2011 /Full Text
Subject
Stock exchange
Economic growth
Income distribution -- Asia, Southeastern
275 The Relationship between gold spot price and gold future price in Thailand Future Exchange (TEFX) = ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำในตลาดปัจจุบันกับราคาทองคำในตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทย / Busara Rakphong / 2011 /Full Text
Subject
Gold -- Prices
276 The Shift of factors use from cheroot production to poppy production in special region six, Shan State, Myanmar = การเคลื่อนย้ายการใช้ปัจจัยการผลิตจากการผลิตขี้โยไปเป็นการผลิตฝิ่น ในเขตปกครองพิเศษ 6 รัฐฉาน ประเทศพม่า Nang Kham Nyo Oo / Nyo Oo, Nang Kham / 2011 /Full Text
Subject
Opium -- Myanmar
Cigaretles -- Myanmar
277 The Studies of inhibitory effects of momordica charantia leaves on cancer cell progression In vitro and in vivo = การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของใบมะระขี้นกต่อการพัฒนาของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง / Pornsiri Pitchakarn / 2011 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment
Momordica charantia
Cancer cells
278 The Use of replica technique to study dentin permeability in primary teeth = การใช้เทคนิคการจาลองแบบเพื่อศึกษาสภาพซึมผ่านได้ของเนื้อฟันในฟันน้ำนม / Monticha Rangcharoen / 2011 /Full Text
Subject
Dental putp
Deciduous tecth
279 Theoretical studies of the excited-state proton transfer reactions in 7-Azaindole with methanol clusters and 2-(Iminomethyl)phenol derivatives = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สถานะกระตุ้นของ 7-เอซาอินโดลกับกลุ่มเมทานอลและอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล / Rathawat Daengngern / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Protons
Methanol
Phenols
280 Theoretical studies of the ring-opening polymerization of -caprolactone initiated by tin(II) Alkoxides = การศึกษาเชิงทฤษฎีของพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของเอปไซลอนแคโพรแลกโทนที่ริเริ่มโดยทิน (II) แอลคอกไซด์ / Chanchai Sattayanon / 2011 /Full Text
Subject
Polymerization


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15