ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 Separation of Fulvic acid from Leonardite = การแยกกรดฟูลวิคจากลีโอนาร์ไดต์ / Kanitha Sangsorn / The 2011 /Full Text
Subject
Fulvic acid
242 Sequence analysis of mitochondrial DNA hypervariable region I forforensic science work in Thai population = การวิเคราะห์ลำดับเบสดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียที่มีความหลากหลายสูงบริเวณที่ 1 สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ในประชากรประเทศไทย / Amporn Jansom / 2011 /Full Text
Subject
Mitochondrial DNA
Sequences (Mathematics)
DNA, Deoxyribonucleic acid
243 Sodium Polycrylate Adsorption and Dispersion stability in ceramic Glaze = การดูดซับโซเดียมพอลิอะคริเลตและเสถียรภาพการ กระจายตัวในเคลือบเซรามิก / Apiradee Terdputtakun / 2011 /Full Text
Subject
Ceramic materials
244 Source apportionment of PM10 and analysis of Dicarboxylic Acids Variation in Ambient of Chiang Mai Basin = การหาแหล่งที่มาของอนุภาค PM10 และการวิเคราะห์หาการ เปลี่ยนแปลงกรดไดคาร์บอกซิลิกในบรรยากาศของแอ่งเชียงใหม่ / Auranee Chotruksa / 2011 /Full Text
Subject
Carboxylic acids -- Analysis
245 Spaces of exception and shifting strategies of the Kokang Chinese along the MyanmarChina border = พื้นที่ยกเว้นและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของชาวจีนโกกังบริเวณพรมแดนพม่า-จีน Myint Myint Kyu / Myint, Myint Kyu / 2011 /Full Text
Subject
Kokang (Asian people) -- Burma
Ethnic groups -- China
Burma -- Politics and government
246 Stability analysis and synchronization of some dynamical systems with time-varying delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพและความพร้อมกันของระบบพลวัตบางระบบที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Thongchai Botmart / 2011 /Full Text
Subject
Dynamics
247 Stability analysis of discrete-time neural networks with time-varying delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพของเครือข่ายประสาทแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Sasithorn Udpin / 2011 /Full Text
Subject
Statistics
Parameter estimation
Neural networks (Computer science) -- Mathematical models
248 Stated fairness and non-reciprocating behavior in the ultimatum game = มาตรฐานความยุติธรรมและพฤติกรรมการไม่เอื้อประโยชน์ในเกมยื่นคำขาด Liu Chang / Liu, Chang / The 2011 /Full Text
Subject
Negotiation in business
Ultimatum game
249 Stray dog population control in Chiang Mai : a case study of Lan Na Dog Rescue Center = การควบคุมประชากรสุนัขจรจัดในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาองค์กรล้านนาด๊อกเรสคิว / Rattaporn Khamlue / 2011 /Full Text
Subject
Lan Na Dog Rescue Center
Dogs -- Chiang Mai
250 Strong convergence theorems for common fixed points of generalized Quasi-nonexpansive single-valued mappings and multi-valued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งค่าเดียวและการส่งหลายค่าไม่ขยายแบบคเวไซที่วางนัยทั่วไป / Watcharaporn Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
251 Strong convergence theorems of iteration methods for finding a common fixed point of nonexpansive mappings and equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีการทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาสมดุล / Sutee Chaiyasil / 2011 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
Mathematics
Fixed point theory
252 Structural Geology of copper deposit in the Puthep 1 area, Loei Province, Thailand = ธรณีวิทยาโครงสร้างของแหล่งแร่ทองแดงในพื้นที่ภูเทพ 1 จังหวัดเลย ประเทศไทย / Naris Lao-Anuson / 2011 /Full Text
Subject
Geology, Structural -- Thailand
253 Structure-Property relations of lead zirconate titanate-Doped Bismuth Titanate Binary Systems = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของระบบทวิภาคเลดเซอร์โคเนต-บิสมัทไทเทเนตที่ถูกเจือ / Navavan Thongmee / 2011 /Full Text
Subject
Lead zirconate titanate
Bismuth Titanate
254 Study of generalized derived algebra and generalized induced algebra = การศึกษาพีชคณิตอนุพัทธ์ที่วางนัยทั่วไปและพีชคณิตเหนี่ยวนำที่วางนัยทั่วไป / Sarawut Phuapong / The 2011 /Full Text
Subject
Algebra
255 Supply chain optimization of niche products within agricultural clusters: a knowledge management approach to reducing rural poverty = การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสมของสินค้าเกษตรตลาดเฉพาะในเครือข่ายวิสาหกิจสินค้าเกษตร: การจัดการความรู้เพื่อลดความยากจนในชนบท / Puttawan Khuntonthong / The 2011 /Full Text
Subject
Farmers
Poverty
256 Syntheses of TADDOL-Anthracene adducts as chiral catalysts for use in asymmetric addition reactions = การสังเคราะห์แทดดอล-แอนทราซีนแอดดักเป็นตัวเร่งไครัลเพื่อใช้ในปฏิกิริยาการเติมแบบอสมมาตร / Duangrat Nim-anussornkul / 2011 /Full Text
Subject
Catalysis
Asymmetric synthesis
257 Syntheses of tetrahydro-4'-carbomethoxy-5'-alkyl-2'- furanone-3'-spiro-11-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracenes as precursors for preparation of trans-paraconic acids in optically pure forms = การสังเคราะห์เตตระไฮโดร-4'-คาร์โบเมทอกซี-5'-แอลคิล-2'-ฟิวราโนน-3'-สไปโร-11-9,10-ไดไฮโดร-9,10-เอทาโนแอนทราซีน เป็นสารตั้งต้นสำหรับการเตรียม กรดทรานส์-พาราโคนิค ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ทางแสง / Rattana Jongkol / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
258 Synthesis and applications of magnetic nanoparticles-supported base reagents for organic synthesis = การสังเคราะห์และการประยุกต์ของเบสรีเอเจนต์ที่รองรับด้วย อนุภาคนาโนแม่เหล็กสาหรับอินทรีย์สังเคราะห์ / Parintip Rattanaburee / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanoparticles -- Analysis
259 Synthesis and applications of polymeric modified silica magnetic nanoparticles = การสังเคราะห์และการประยุกต์ของพอลิเมอร์ดัดแปรอนุภาคนาโนแม่เหล็กซิลิกา / Bannarak Khumraksa / 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Polymers and polymerization
260 Synthesis and bioactivity tests of the novel piperine analogues = การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ใหม่ที่คล้ายพิเพอรีน / Supanut Phattanasarin / 2011 /Full Text
Subject
Peppers -- Synthesis
Biosynthesis
Piperine


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15