ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Preparation of Cu0.5Ag1.5InSe3 p-type semiconductor for thermoelectric applications by the sol-gel method = การเตรียมสารกึ่งตัวนำชนิดพีCu0.5Ag1.5InSe3 สำหรับการประยุกต์ ด้านเทอร์โมอิเล็กทริกโดยวิธีซอล-เจล / Pathinee Rattananilamorn / 2011 /Full Text
Subject
Electrodynamics
Semiconductors
222 Prevalence and Molecular characteristics of Vibrio species in Pre Haevested shrimp in North Western Province of Sri Lanka = ความชุกและลักษณะในระดับโมเลกุลของเชื้อวิบริโอในกุ้งก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแถบจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของศรีลังกา Gonsal Koralage Madura Sanjeevani / Madura Sanjeevani, Gonsal Koralage / 2011 /Full Text
Subject
Shrimps -- Sri Lanka
223 Prevalence of cryptosporidium, Giardia and other internal parasites in dairy and beef cattle of mae on district, Chiang Mai Thailand = ความชุกของ cryptosporidium, Giardia และ พยาธิในอื่นๆ ในวัวนม และ วัวเนื้อ ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Khin Sandar Lwin / Lwin, Khin Sandar / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Cows -- Chiang Mai
224 Production and characterization of rhamnolipid biosurfactant from Pseudomonas aeruginosa SCMU16 = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพชนิดแรมโนลิปิดจาก Pseudomonas aeruginosa SCMU106 / Surachai Techaoei / The 2011 /Full Text
Subject
Biosurfactants
Bacteria
225 Production of antioxidant cassava starch based films =การผลิตฟิล์มแป้งมันสำปะหลังต้านอนุมูลอิสระ / Wirongrong Tongdeesoontorn / 2011 /Full Text
Subject
Tapioca starch
Gelatin
Antioxidants
226 Production of fired planting materials from leonardite, gypsum and clay mixture = การผลิตวัสดุปลูกพืชชนิดเผาจากของผสมลีโอนาร์ไดร์กับยิปซัมแบบเอฟจีดีและดินเหนียว / Rungrudee Srisomang / The 2011 /Full Text
Subject
Plant growing media
227 Production of Kapi from mungbeans and soybeans using isolated bacterial strains = การผลิตกะปิจากถั่วเขียวและถั่วเหลืองโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ / Suttida Wittanalai / 2011 /Full Text
Subject
Soybeans as food
Soybeansproducts
Kapi
228 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน Li Ling / Li, Ling / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Nurses -- china
Hospitals -- china
Yunnan Province (China)
229 Re-territorialization and local villagers' responses : changing livelihood strategies of the Suay in rubber growing areas of Champasack Province, Lao PDR = การควบคุมจัดการใช้พื้นที่แบบใหม่และปฏิกิริยาของชาวบ้าน : การปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์การดำรงชีพของชาวส่วยในพื้นที่ปลูกยางพารา แขวงจำปาสัก สปป. ลาว / Sengsouliya Chanthanakhone / 2011 /Full Text
Subject
Land use, Rural -- Laos
Hevea
Laos -- Manners and customs
230 Reconstitution of intestinal mucosal tissue by long term colorectal adenocarcinoma cell line, caco-2 culture on polyvinylidine fluoride 3D-nanofibrous scaffold = การประกอบเป็นเนื้อเยื่อลำไส้โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดคาโคทูบนโครงร่างเส้นใยนาโนโพลีไวนิลลิดีน ฟลูออไรด์สามมิติ / Sillapaluck Sintubua / 2011 /Full Text
Subject
Colorectal neoplasms
Cancer -- Patient
Colorectal neoplasms
231 Redefining farm livelihoods within an urbanizing commune in Hanoi, Vietnam = การนิยามความหมายของการดำรงชีวิตด้านเกษตรกรรมในชุมชนที่กำลังกลายเป็นเมือง ชานกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Pham Tran Thang Long / Pham, Tran Thang Long / 2011 /Full Text
Subject
Agriculture -- Vietnam
Agriculture -- Citizen participation
232 Reflection of Lan Na Culture from Lanna Commins song = ความเป็นล้านนาที่สื่อผ่านบทเพลงของลานนา คัมมินส์ / Phanthitra Sattayanurak / 2011 /Full Text
Subject
Song -- Thailand, Northern
233 Regulation of wilms' tumor 1 (WT1) protein signaling pathway by pure curcumin = การควบคุมเส้นทางการส่งสัญญาณของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันโดยเคอร์คิวมินบริสุทธิ์ / Suwanna Semsri / 2011 /Full Text
Subject
Leukemia
Curcumin
234 Remediation of heavy metals in wastewater sludge by EDTA extraction = การบำบัดโลหะหนักในตะกอนจากน้ำเสียโดยการสกัดด้วยอีดีทีเอ / Pannipa Pawanna / 2011 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Sewage -- Purification -- Activated sludge process
Heavy metals
235 Retrospective study of Pulpectomy with Vitapex and LSTR with three antibiotics combination (3Mix) for Non-vital pulp treatment in primary teeth = การศึกษาย้อนหลังของการทำพัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม Ahiraya Duanduan / Achiraya Duanduan / 2011 /Full Text
Subject
Dental pulp
Deciduous teeth
236 Risk assessment to degradation of mandarin cv. Sai Nam Pueng orchards using topographical and soil property under management factors : a case study of Mae Soon Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province = การประเมินความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของสวนส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งโดยใช้ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ และ สมบัติดินภายใต้การจัดการ : กรณีศึกษา ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / Vassana Viroonrat / 2011 /Full Text
Subject
Orange -- Chiang Mai
Orange -- Diseases and pests
237 RNA secondary structure prediction and RNA family classification using conditional random field models = การทำนายโครงสร้างระดับทุติยภูมิของอาร์เอ็นเอ และการจำแนกชนิดของอาร์เอ็นเอด้วยวิธีคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์ / Sitthichoke Subpaiboonkit / 2011 /Full Text
Subject
Ribonucleic acid
238 Role of trunk muscles on lumbopelvic stability among Thai Weightlifters = บทบาทของกล้ามเนื้อลำตัวต่อความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานในนักกีฬายกน้ำหนักไทย / Patraporn Sitilertpisan / 2011 /Full Text
Subject
Muscles
Stability
Muscles
Back Pain
239 Screening and optimization of protease production by proteolytic bacteria for deproteinization of crab shell for green chitin production = การคัดกรองและการหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสโดยแบคทีเรียย่อยสลายโปรตีนเพื่อใช้ในการกาจัดโปรตีนในเปลือกปูสาหรับการผลิตไคตินเพื่อสิ่งแวดล้อม / Chonlachat Jaihao / 2011 /Full Text
Subject
Protease
Enzymes -- Biotechnology
Chitin -- Biotechnology
240 Secondary compound production from root cultures of stemona spp. = การผลิตสารประกอบทุติยภูมิจากการเพาะเลี้ยงรากของหนอนตายหยากชนิดต่างๆ / Kittisak Chotikadachanarong / 2011 /Full Text
Subject
Alkaloids


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15