ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 297 รายการ จากคำว่า 2011

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Japanese nationalism in the filmletters from Iwo Jima = แนวความคิดชาตินิยมญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่อง จดหมายจากอิโวจิมา / Chayanit Thananarapong / 2011 /Full Text
Subject
Nationalism -- Japan
National charcteristics, Japanese
182 Job stress and job performance among nurses in University hospitals, people's republic of China = ความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Wang, Xinxin / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Job satisfaction
183 Kinetic expression of 7 blimp-1 Isoform during the differentiation of B cells to plasma cells / Jedsada Kaewrakmuk / 2011 /Full Text
Subject
Zinc Fingers
Prdm1 protein, mouse
Plasma Cells
Antigens, CD19
184 Knowledge based system for manufacturing investment by using multi-criteria analysis = ระบบฐานความรู้สำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบหลายเงื่อนไข / Napaporn Reeveerakul / 2011 /Full Text
Subject
Industrial organization (Economic theory)
Industries
Investments
185 Knowledge Management and the development of intellectual capital through Thainess service communication mind maps = การจัดการความรู้และการพัฒนาทุนทางปัญญาโดยแผนที่ความคิดของการสื่อสารในการบริการด้วยความเป็นไทย / Yingrudee Bhumisiriratanavadi / 2011 /Full Text
Subject
Communication
Knowledge Management
186 Knowledge Management System for e-Tourism Curriculum Development = ระบบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ / Qin, Shiyu / 2011 /Full Text
Subject
Travel
Education -- Curricula
Knowledge management.
187 Living with floods : the perennial, struggle of people of gaibandha district of Bangladesh = การดำรงชีวิตอยู่กับอุทกภัย : การดิ้นรนที่ไม่สิ้นสุดของผู้คนในเขตไกบันธาของบังคลาเทศ Ali Azgar Fakir / Ali, Azgar Fakir / The 2011 /Full Text
Subject
Floods -- Bangladesh
188 Long-term adverse impact of single dose nevirapine to prevent perinatal HIV in patients with subsequent NNRTs based therapy = ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ในระยะยาวของการรับยาเนวิราพินหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ไปสู่ลูก ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสต่อเนื่องที่มียากลุ่ม NNRTIs เป็นองค์ประกอบ / Patumrat Sripan / 2011 /Full Text
Subject
HIV infections -- Drug therapy
HIV infections -- Prevention
189 Major causes and development of suitable laboratory diagnostic panel for infectious uveitis in Northern-Thai population = สาเหตุสำคัญและการพัฒนาแผนการตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับภาวะผนังตาชั้นกลาง อักเสบจากการติดเชื้อในประชากรไทยภาคเหนือ / Natedao Kongyai / 2011 /Full Text
Subject
Eye -- Diseases
uveitis
190 Microbiological quality along a selected production line of Thai Northern sausage in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามสายการผลิตของไส้อั่วในจังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย / Anuwat Wiratsudakul / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
191 Model of development and evaluation of learning organization of basic education schools = รูปแบบการพัฒนาและการประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Anuchthida Chiengchee / 2011 /Full Text
Subject
Schools -- Evaluation
192 Model of personnel development through dual vocational training to promote desirable skills of Vocational students = รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา / Supat Chupradit / 2011 /Full Text
Subject
Vocational education
193 Molecular marker analysis of Ferritin And Follicle Stimulating Hormone For litter size traits in pigs = การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลของยีนเฟอร์ริทินและฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิลสำหรับลักษณะจำนวนลูกต่อครอกในสุกร / Nakarin Pripwai / 2011 /Full Text
Subject
Swine
Ferritin
Genes -- Analysis
Hormones
194 Molecular study on sodium channel gene point mutation and the association with insecticide resistance in aedes aegypti = การศึกษาระดับโมเลกุลของการกลายพันธุ์เฉพาะตำแหน่งที่โซเดียมแซนเนลยืน และความสัมพันธ์กับการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงในยุงลาย Aedes aegypti / Jintana Yanola / 2011 /Full Text
Subject
Epithelial Sodium Channel
Nerve Tissue Proteins
Densovirinae
Mutation
195 Mutation analysis of Enamelin Gene (ENAM) in patients with amelogenesis imperfect = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนอีนาเมลลินในผู้ป่วยที่มีการ สร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ / Sathian Suravisankul / 2011 /Full Text
Subject
Dental enamel
Genes -- Mutation breeding
Mutation (Biology)
Enamelin genes
196 Mutation analysis of the EDA gene in Thai patients affected with X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia and non-syndromic hypodontia = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของจีนอีดีเอในผู้ป่วยไทยกลุ่มอาการไฮโปไฮโดรติก เอ็กโทเดิร์มมอล ดิสเพลเซีย ที่มีการถ่ายทอดพันธุกรรมบนโครโมโซมเอ็กซ์แบบลักษณะด้อยและผู้ป่วยไทยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิด / Porntipa Pipatpaitoon / 2011 /Full Text
Subject
Gene -- Analysis
197 Mutation patterns and genetic subtypes of HIV-1 among patients in northern Thailand = รูปแบบการกลายพันธุ์และแบบชนิดย่อยเชิงพันธุกรรมของเชื้อเอชไอ วี 1 ในผู้ป่วยเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Jutarat Praparattanapan / 2011 /Full Text
Subject
HIV/AIDS
HIV Infection -- Thailand, Northern
198 Negotiating empowerment : the multiple experiences of women on a micro-credit program in the Maldives = การต่อรองว่าด้วยการเสริมสร้างอำนาจ : ประสบการณ์อันหลากหลายของผู้หญิงในโครงการเงินกู้ขนาดเล็กในมัลดีฟส์ Zulaikha Shabeen / Shabeen, Zulaikha / The 2011 /Full Text
Subject
Negotiation
Credit -- Maldives
199 New paradigms of didactic competencies enhancement for mathematics teacher in educational opportunity expansion = กระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / Benj Kitikhun / 2011 /Full Text
Subject
Teachers -- Mathematics
Mathematics -- Study and teaching
200 Nursing service quality as perceived by nurses and patients in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Mariyam Nashrath / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Nursing services -- Maldives


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15