ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 265 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Development of soft yogurt candy = การพัฒนาลูกอมโยเกิร์ตชนิดนุ่ม / Theerapong Songsanands / 2010 /Full Text
Subject
Candy
Candy industry
2 A Novel edge detection for ill-defined edges in noisy images = การหาขอบภาพแบบใหม่สำหรับขอบไม่ชัดเจนในภาพที่มีสัญญาณรบกวน / Krit Somkantha / The 2010 /Full Text
Subject
Image processing
3 A Study of long run relationship between real stock return and inflation rate in China = การศึกษาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผลตอบแทนที่แท้จริงของหุ้นกับ อัตราเงินเฟ้อในประเทศจีน Hualian Jia / Hualian, Jia / The 2010 /Full Text
Subject
Stocks
Inflation (Finance)
4 Adult-child power relations in Pasa Patee, a Thai textbook at the primary education level = ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย / Satira Pisaipong / 2010 /Full Text
Subject
Children and adults
5 Alleviating acid soil stress in legumes with arusclar mycorrhizal fungi =การแก้ปัญหาดินกรดในพืชตระกูลถั่วด้วยเชื้อราไมคอร์ไรซ่า / Ayut Kongpun / 2010 /Full Text
Subject
Acid soils
Legumes
Mycorrhizal fungi
6 Alternative design approach for DMS using knowledge engineering = ทางเลือกในการออกแบบระบบจัดการด้านการจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้วิศวกรรมความรู้ / Knathip Spuntupong / 2010 /Full Text
Subject
Electricity
7 An Analysis of the roles of tourism on the economy : empirical studies in tourism demand perspective = การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงประจักษ์ในมุมมองด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว / Thanchanok Khamkaew / 2010 /Full Text
Subject
Tourism -- economic aspects
8 An Expert system for tablet production of herbal and generic drug = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตั้งตำรับยาเม็ดสมุนไพรและยาชื่อสามัญ / Nopphadol Chalortham / The 2010 /Full Text
Subject
Generic drugs -- Software
Tablets (Medicine) -- Software
Pharmacy -- Data processing
Expert systems (Computer science) -- Thailand
Herbals
9 An Integrated system dynamic model for transportation energy planning and management in regional area of Thailand = แบบจำลองพลวัตของระบบบูรณาการสำหรับการวางแผนและการจัดการการใช้พลังงานในการขนส่งในระดับภูมิภาคของประเทศไทย / Punravee Kongboontiam / 2010 /Full Text
Subject
Electric power consumption
Transportation -- Energy conservation
Energy consumption -- Thailand
10 An Investigation of characteristics and prevention for delayed onset muscle soreness in wrist extensors = การตรวจสอบลักษณะและการป้องกันภาวะปวดเมื่อยภายหลังจากการออกกำลังกายในกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ / Peanchai Khamwong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles -- Wounds snd injuries
Exercise
Sports injuries
Stretching exercises
Wrist
Wrist Injuries
Exercise
11 Analysis of Cannabinoids in Hemp Plants Using Ion-pair Reversed-Phase Liquid Chromatography = การวิเคราะห์แคนนาบินอยด์ในพืชกัญชงโดยใช้ไอออนแพร์รีเวอร์สเฟสลิควิดโครมาโทกราฟี / Piyamas Suriya / 2010 /Full Text
Subject
Hemp
12 Analysis of genetic admixture along migration route of Northern Thai People = การวิเคราะห์การผสมผสานทางพันธุกรรมตามเส้นทางการอพยพของประชากรไทยภาคเหนือ / Wibhu Kutanan / The 2010 /Full Text
Subject
Gemetics -- Thailand, Northern
13 Analysis of genetic relationship and marker of genus phalaenopsis and hybrids by molecular techniques = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเครื่องหมายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและลูกผสมด้วยเทคนิคทางโมเลกุล / Pratchya Taywiya / 2010 /Full Text
Subject
Orchids -- Breeding
Hybridization
Plant genetics
Molecular genetics
14 Analysis of water and land resources consumption of Ban Bo Kaeo Community by mathematical modeling = การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรน้ำและที่ดินของชุมชนบ้านบ่อแก้วโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ / Sutsawat Blackett / 2010 /Full Text
Subject
Water use -- Mathematical models
Land use -- Mathematical models
Ban Bo Kaeo Community (Chiang Mai)
15 Anatomical and biochemical changes in sulphur dioxide treated longan fruit during storage at low temperature = การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและชีวเคมีของผลลำไยที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ / Wilasinee Chitbanchong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Preservation
Longan -- Postharvest technology
16 Anti-inflammatory activity of medicinal plant recipes from Lanna medicinal plant textbooks database = ฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรล้านนา / Sakul Sinchai / The 2010 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Anti -- Inflammatory agents
Medicinal plants -- Databases
17 Anti-inflammatory, chondroprotective activities and toxicity of the standardized water extract from the fruit of phyllanthus emblica linn. prepared according to Thai herbal pharmacopoeia = ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อน และความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานน้ำจากผลของมะขามป้อมที่เตรียมขึ้นตามเภสัชตำรับสมุนไพรไทย / Kanjana Jaijoy / 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Medicinal plants
Materia medica, Vegetable
Phyllanthus emblica
18 Anti-oxidation and anti- inflammatory activities of shallot, phlai and turmeric extracts and effectiveness of prototype creams = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการอักเสบของสารสกัดหอมแดง ไพล ขมิ้น และประสิทธิผลของครีมต้นแบบนำร่อง / Decha Pinkaew / The 2010 /Full Text
Subject
Cream
Shallot
Phlai
Turmeric
Antioxidants
Anti-Inflammatory
19 Anti-P-glycoprotein conjugated nanoparticles for targeting drug delivery in cancer treatment = อนุภาคนาโนสังยุคแอนติพีกลัยโคโปรตีนสำหรับการขนส่งยาสู่เป้าหมายในการรักษามะเร็ง / Pantiwa Iangcharoen / The 2010 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Drug targeting
Nanoparticles
Glycoproteins
Cancer Chemotherapy
20 Antifungal activity of extracts from Houttuynia cordatan and Eupatorium odoratum on colletotrichum capsici and Fusarium oxysporum in chili = กิจกรรมการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum capsici และ Fusarium oxysporum ของสารสกัด Houttuynia cordata และ Eupatorium odoratum ในพริก / Sontaya Puttawong / 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Piper betle
Chemical inhibitors


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14