ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparative study on the architectural characteristies of 19th and 20th century shan monasteries in Soutern Shan State of Myanmar and Northern Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมระหว่างศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคใต้ของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงคริสศตวรรษที่ 19 และ 20 Yu Yu Thwin / Yu, Yu Thwin / 2008 /Full Text
Subject
Architecture
Architecture -- Design and construction
2 A Comparison of Thai women's roles through two leading female characters in the novels ghost by Seni Saowaphong and Thai woman's name is Boonrawd by Botan = การเปรียบเทียบบทบาทสตรีไทยผ่านตัวละครเอกหญิงในนวนิยาย ปีศาจ ของเสนีย์ เสาวพงศ์ และผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ของโบตั๋น / Sawitree Sittidej / 2008 /Full Text
Subject
Actresses
Characters and characteristics
Sex role
Women in art
Women in literature
3 A model for predicting fatigue in Chinese nurses / Fang Jinbo / 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Fatigue
Nurses -- China
4 A Study of structure and anticancer activity relationship of flavonoids: behavior in physiological solution and interaction with myristyl myristate bilayer = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่อการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของฟลาโวนอยด์ : พฤติกรรมในสารละลายเสมือนร่างกายและปฏิกิริยากับไมริสทิล ไมริสเตทเมมเบรนแบบสองชั้น / Montree Tungjai / 2008 /Full Text
Subject
Cancer
Flavanoids
Antineoplastic agents
Flavanoids
Neoplasms
5 A study of the use of Presupposition in the Language of Thai Printed Advertisement = การศึกษาการใช้ข้อสรุปเบื้องต้นในภาษาโฆษณาจากโฆษณาภาษาไทยประเภทงานพิมพ์ / Autchariya Kummee / 2008 /Full Text
Subject
Advertising
Thai language
Thai language -- Usage
6 A Survey of the metacercarial trematodes, haplorchis taichui and stellantchasmus falcatus in freshwater fish in some reservoirs in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces and co-infection in vivo = การสำรวจพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ stellantchasmus falcatus ระยะติดต่อในปลาน้ำจืด บางแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย และการติดเชื้อพยาธิใบไม้ทั้งสองชนิดในสัตว์ทดลอง / Choosak Nithikathkul / 2008 /Full Text
Subject
Parasites
Trematoda
7 A Tu Giac housing conservation prototype of Bao Vinh village, Hue city, Vietnam = อาคารต้นแบบการอนุรักษ์บ้านตึ๊กยักในหมู่บ้านเบาวินของนครเว้ ประเทศเวียดนาม Tran Tuan Ang / Tran, Tuan Ang / 2008 /Full Text
Subject
Architecture -- Vietnam
8 A Two-dimensional mobility model for studying wireless communication = แบบจำลองความสามารถการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ สำหรับศึกษาการสื่อสารแบบไร้สาย / Pattama Longani / 2008 /Full Text
Subject
Wireless communication systems
Computer science
9 Ability of endophytic fungi from tomato, orange and rubber in inhibiting growth of phytophthora infestans = ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากมะเขือเทศ ส้ม และยางพารา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา / Reuthairat Khamsan / 2008 /Full Text
Subject
Biotechnology
Endophytic fungi
Endophytic fungi -- Biotechnology
Fungi
Fungi -- Biotechnology
Phytophthora infestans
10 Acute effects of sport massage and core stabilization on musculosketal pain perception in Thai Women National Weightlifters = ผลเฉียบพลันของการนวดทางกีฬาและการเสริมสร้างความมั่นคงส่วนแกนกลางของร่างกายต่อการรับรู้ความเจ็บปวดของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย / Benjamaporn Hancharoenkul / 2008 /Full Text
Subject
Women athletes
Massage
Weight lifters
Weight lifters
Massage
Pain perception
Back injuries
11 Adsorption isotherms of Aflatoxin B1 on some commercial and synthetic adsorbents = ไอโซเทิร์มการดูดซับของอะฟลาท็อกซินบี 1 บนตัวดูดซับทางการค้าและตัวดูดซับสังเคราะห์บางชนิด / Jarinya Sittiwong / 2008 /Full Text
Subject
Absorption
Aflatoxins
12 Amino acid changes in the pr-M junction that affect release of dengue virus particles = การเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนบริเวณจุดตัด pr-M ที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยอนุภาคไวรัสเด็งกี่ / Matthawee Lausumpao / 2008 /Full Text
Subject
Amino acids
Dengue viruses
Dissertations, academic -- Microbiology
13 An Analysis of Translated English Signboards in Chiang Mai = บทวิเคราะห์การแปลป้ายประกาศภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Prachumporn Chaiprasert / 2008 /Full Text
Subject
Signs and signboards
Translating and interpreting
14 Analysis of thermal comfort and particulate matter dispersion in a classroom under natural ventilation = การวิเคราะห์ค่าความสบายเชิงความร้อนและการกระจายตัวของอนุภาคมลสารในห้องเรียนภายใต้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ / Chanawat Nitatwichit / 2008 /Full Text
Subject
Thermal analysis
Ventilation
15 Anti-gastric ulcer activity of a marine alga: Ulva reticulata forsskal = ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาหร่ายทะเล Ulva reticulata forsskal / Bowornjit Maytharit / 2008 /Full Text
Subject
Marine algae
Stomach -- Ulcer
16 Anti-gastric ulcer hepatprotective and antioxidant activities of aqueous extract of caulerpa racemosa var. cylindracea = ฤทธิ์ต้านแผลกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ป้องกันตับ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดน้ำจากสาหร่ายทะเล Caulerpa racemosa var. cylindracea / Jeerawat Sudsamai / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Marine algael
Marine algael -- Medical aspects
Algology
17 Approximating fixed points of nonexpansive mappings in CAT(0) spaces = การประมาณค่าจุดตรึงของการส่งไม่ขยายในปริภูมิ CAT(0) / Worawut Laowang / 2008 /Full Text
Subject
Estimation theory
Mathematics
18 Assessment of immunity stimulating capacity and meat, egg qualities of hybrid tuptim tilapia ND56 (Oreochromis SP.) fed on Raw Spirulina = การประเมินความสามารถการกระตุ้น การสร้างภูมิคุ้มกัน และคุณภาพเนื้อ ไข่ของปลาทับทิบลูกผสมเอ็นดี 56 ที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย สไปรรูลินาสด / Jongkon Promya / 2008 /Full Text
Subject
Immunization
Food -- Quality
19 Association of matrix gla protein gene with Osteochondrosis in pig = ความสัมพันธ์ของยีนเมทริกซ์กลาโปรตีนต่อโรคออสทีโอคอนโดรซีสในสุกร / Noppawan Rangkasenee / 2008 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Osteochondrosis
20 B-Glucanase production for animal feed = การผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคาเนสเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ / Patipat Udomsamuthirun / 2008 /Full Text
Subject
Enzymes


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13