ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Cross-sectional study of Trichinella spp. in pigs in the central development region of Nepal using pepsin digestion and Elisa serology = การศึกษาแบบตัดขวางของเชื้อทริคิเนลล่าในสุกร ในเขตการพัฒนาภาคกลางของเนปาล โดยวิธีย่อยเปปซิน และการตรวจทางซีรั่มวิทยาด้วยวิธีอีไลซ่า / Santosh Kumar Karn / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Trichinella
Trichinella spiralis
2 A History of governmentality imposed on autochthonous peoples in West Kalimantan 1771-2006 = ประวัติศาสตร์การบังคับใช้ระบบการปกครองของรัฐต่อชนพื้นเมืองในกาลิมันตัน ระหว่างปี ค.ศ. 1771-2006 Yanuar Sumarlan / Sumarlan, Yanuar / 2007 /Full Text
Subject
Indigenous peoples
Social sciences
Social sciences and history
3 A Pragmatic approach to an interpretation of behind the painting, a Thai novel by Sriburapha = การใช้แนวความคิดวจนปฎิบัติศาสตร์เพื่อตีความนวนิยายไทยเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา / Nipawan Mantalay / 2007 /Full Text
Subject
Interpreter
Novel
Pragmatics
4 A Study of antimicrobial resistance of escherichia coli isolated from retail fresh pork in Hanoi, Vietnam = การศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่แยกเชื้อได้จากเนื้อสุกรสดที่จำหน่ายปลีกในฮานอย เวียดนาม Chu Van Tuat / Chu, Van Tuat / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Escherichia coli
Drug resistance in microorganisms
5 A study on constituents of essential oils from Thai Vetiver root = การศึกษาส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย / Patcharee pripdeevech / 2007 /Full Text
Subject
Aromatherapy
Essences and essential oils
Essences and essential oils -- Analysis
Essences and essential oils -- Thailand
6 Agrarian changes and sustainable livelihood strategies in Sub-Urban Vientiane, Lao PDR = การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรและยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตชานเมืองนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sivilay Keobountham / 2007 /Full Text
Subject
Sustainable living
Sustainable agriculture
Sustainable agriculture -- Asia
Sustainable agriculture -- Asia, Southeastern
7 An Infectious status survey of H5N1 highly pathogenic avian influenza virus in pigeons in Harbin, The People's Republic of China = การสำรวจสถานะการติดต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่มีความรุนแรงสูง H5N1 ในนกพิราบ ในฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน / BeiBei Jia / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Virus diseases
Virus diseases -- Diagnosis
Birds -- Virus diseases
Bird Diseases
Virus Diseases -- veterinary
8 Analgesic, anti-inflammatory and vascular effects of clerodendrum serratum Linn. Extract = ฤทธ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต่อหลอดเลือดของสารสกัดจากอัคคีทวาร (Clerodendrum serratum Linn.) / Arun Phacharoen / 2007 /Full Text
Subject
Analgesics
Analgesics -- Side effects
Analgesics -- Testing
Anti-Inflammatory Agents
Drug Evaluation
Pain -- Treatment
Dissertations, academic -- Pharmacology
9 Analyses of genogroups and genotypes of norovirus, sapovirus and astrovirus isolated from children hospitalized with acute gastroenteritis in Chiang Mai province = การวิเคราะห์จีโนกรุ๊ปและจีโนไทป์ของเชื้อโนโรไวรัสซาโปไวรัส และแอสโทรไวรัส ที่แยกได้จากเด็กที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / Rungnapa Malasao / 2007 /Full Text
Subject
Genotypes
Water Microbiology
Medical microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
10 Analyses of VP6 gene of rotavirus strains with unusual subgroup specificities, development of multiplex RT-PCR for identification of VP6 genogroups, and evaluation of genetic linkage between VP6 and NSP4 gens = การวิเคราะห์ยีน VP6 ของเชื้อไวรัสโรตาสายพันธุ์ที่มีความจำเพาะของ Subgroup ที่ผิดปกติ การพัฒนาการตรวจพิสูจน์ VP6 Genogroups โดยวิธี Multiplex RT-PCR และการประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีน VP6 และยีน NSP4 / Aksara Thongprachum / 2007 /Full Text
Subject
Analysis
Genetics
Virus
Virus diseases
Dissertations, academic -- Microbiology
11 Analysis of hydroxyl masers in the star-forming region OH 330.953-0.182 = การวิเคราะห์ไฮดรอกซิลเมเซอร์ในบริเวณดาวเกิดใหม่โอเอช 330.953-0.182 / Amnart Sukom / 2007 /Full Text
Subject
Chemicals
Masers
12 Analysis of naturally acquired protective antibody of epitopes on merozoite surface protein 1 of the Malaria Parasite Plasmodium falciparum = การวิเคราะห์แอนติบอดีป้องกันที่ได้จากการติดเชื้อในธรรมชาติต่อเอพิโทปบน Merozoite Surface Protein 1 ของเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมฟาลซิปารัม / Parichat Prommana / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
13 Anti-inflammatory, analgessic and antipyretic activities of methanol extract from dasymaschalon lomentaceum finet et gagnep = ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ของสารสกัดเมธานอลจากต้นโปร่งกิ่ว / Sirinoot Jantharangkul / 2007 /Full Text
Subject
Anti-inflammatory agents
Inflammation
Methanol
Methanol -- Synthesis
Pharmacology
Dissertations, academic -- Pharmacology
14 Antioxidant activity of chemical constituents from Kaempferia parviflora Wall ex Baker = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันขององค์ประกอบทางเคมีจากกระชายดำ / Kamolporn Panyakard / 2007 /Full Text
Subject
Kaempferia parviflora
Krachai-dum
Antioxidants
15 Antioxidant stability of noni fruit juices during processing and storage = ความคงตัวของสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำลูกยอในระหว่างกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา / Phanlop Boonputh / 2007 /Full Text
Subject
Antioxidants
Food Technology
Functional foods
16 Applying the cooperative learning techniques to develop speaking-listening abilities and interpersonal skills of beginner level students = การใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดและทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับต้น / Victoria Khaminkhieo / 2007 /Full Text
Subject
Listening
Conversation
English language -- Study and teaching -- Foreign speakers
17 Assessment of non-persistent pesticide levels in environmentally and occupationally exposed populations = การประเมินระดับสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที่ไม่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานในกลุ่มประชากรที่สัมผัสจากสิ่งแวดล้อมและจาการประกอบอาชีพ / Parinya Panuwet / 2007 /Full Text
Subject
Spraying dusting residues in agriculture -- Chiang Mai
Agricultural chemicals
Pesticide
18 Attitudes among Muslim thais in Mueang Chiang Mai district, towards the problems in the Southern Border provinces and their ideas about solutions = ทัศนคติของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Onanong Kawinkul / 2007 /Full Text
Subject
Attitude (Psychology) -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Thailand -- Social conditions
19 B-Galactosidase from Lactic Acid Bacteria Isolated from Healthy Infan = บีตา-กาแลกโตซิเดชจากแบคทีเรียกรดแลกติกที่คัดแยกจากทารกสุขภาพดี / Kamrai Woranoot / 2007 /Full Text
Subject
Biotechnology
Bacteria
20 Bioactive compounds from Diospyros ehretioides fruits = สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลลิ้นกวาง / Thitaree Theerachayanan / 2007 /Full Text
Subject
Diospyros ehretioides
Plant bioactive compounds
Antimalarials
Antitubercular agents


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10