ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Causal model of self-care behavior for adolescents with epilepsy = แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นโรคลมชัด / Chuanruedee Kongsaktrakul / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2 A Comparative study of spectrophotometric fluoride determination methods for fabricating a simple fluoride test kit = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับการหาปริมาณฟูออไรด์เพื่อการสร้างชุดตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์อย่าง่าย / Patcharapa Jaruwat / 2006 /Full Text
Subject
Fluorides
3 A comparison of serum chondroitin sulfate epitope level between normal horses and horses with arthritis, osteochondral (CHIP) fracture or osteoarthritis = การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทปในซีรัมของม้าปกติกับม้าที่มีภาวะข้ออักเสบ ภาวะกระดูกและกระดูกอ่อนแตกเป็นชิ้นหรือภาวะข้อเสื่อม / Siriwan Tungtuenyong / 2006 /Full Text
Subject
Horses -- Diseases
Serum
Osteoarthritis
Chondrogenesis
4 A Comparison of the effects of intranasal steroids budesonide and triamcinolone acetonide in perennial allergic phinitis = การศึกษาเปรียบเทียบผลของสเตียรอยด์บูดีโซนายด์และไตรแอมซิโนโลนอะเซโตนายด์ที่ให้โดยการพ่นจมูกในผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการตลอดปี / Banjareeporn Janthawornpong / 2006 /Full Text
Subject
Steroids
Triamcinolone acetonide
Perennials
5 A Comparison of the physiological parameters between COPD patients with and without anemia during six minute walk test = การเปรียบเทียบตัวแปรทางสรีรวิทยาระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีและไม่มี ภาวะโลหิตจากขณะทดสอบการเดิม 6 นาที / Sarayoot Mongkol / 2006 /Full Text
Subject
Patients
Physiological biochemistry
Patients
Pulmonary disease, Chronic obstructive
Anemia
6 A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Cerebrovascular disorders -- Rehabilitation
Depression, Mental
7 A Study of apoptosis-inducing action of siamois red wine polyphenols in breast cancer MDA-MB-435 cells xenografted in athymic nude mice: Molecular imaging and histochemical evidence = การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารโพลีฟีนอลในไวน์แดงสยามมัวส์ต่อการตายแบบอะพอพโตซีสของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-435 ที่ปลูกถ่ายในหนูเปลือยที่ตัดต่อมไทมัส: ตรวจผลโดยการสร้างภาพระดับเคมีและฮีทโตเคมี / Samarn Dechsupa / 2006 /Full Text
Subject
Apoptosis
Cell death
Apoptosis
Polyphenols
Wine
Breast Neoplasms
8 A whole-year study of the flying A activity of black fly attracted to hymans in Doi Suthep-pui national park = การศึกษาทั้งปีของการบินเข้าหาคนของริ้นดำที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย / Nirun Ittiponpanya / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Simuliidae
9 Aerosol size measurement system using electrical mobility technique = ระบบการวัดขนาดละอองลอยในอากาศโดยใช้เทคนิคการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า / Panich Intra / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Atmospheric aerosols -- Measurement
Atmospheric aerosols
10 Analysis of transcriptome and proteome in salivary glands of adult female simulium asakoae = การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมและโปรติโอมในต่อมน้ำลายของ Simulium asakoae ตัวเต็มวัยเพศเมีย / Sittaporn Singlam / 2006 /Full Text
Subject
Disseriations, academic -- Parasitology
Simuliidae
11 Anlaysis of carbofuran, parathion methyl and pyrethroids residues in strawberries by capillary electrophoresis / Patcharaporn Wongsomboon / 2006 /Full Text
Subject
Carbamates
Organophosphorus compounds
Pesticides -- Environmental aspects
Capillary electrophoresis
12 Anticancer and multidrug reversing action of Qinghaosu drugs: a study of its impact on mitochondrial and cellular energetic state of drug-sensitive and drug-resistant cells = ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งและการยับยั้งการดื้อยาแบบไขว้ของยาคิงฮาวซู: การศึกษาผลกระทบต่อสถานะเชิงพลังงานของไมโตคอนเดรียและเซลล์ของเซลล์มะเร็งชนิดที่ไวและดื้อต่อยา / Paiboon Reungpatthanaphong / 2006 /Full Text
Subject
Antemisinine -- Adverse effect
Drug resistance, Neoplasms
Mitochondria
13 Application of critical literacy to enhance English speaking ability and critical consciousens of Janpanese students = การใช้การเรียนรู้เชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาญี่ปุ่น / Rasami Chaikul / 2006 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Higner) -- Japan
English language -- Spoken English
Critical thinking
Students -- Japan
14 Application of fluorescence-elisa based assay for hyaluronan (HA) determination in cancer serum / Thanapong Poolmas / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Fluorescence
Enzyme -- Linked immunosorbent assay
Hyaluronic acid
Neoplasms -- Diagnosis
15 Application of Thermal properties to monitor chilling injury of mango fruit cv. Nam Dok Mai Si Thong = การใช้สมบัติทางความร้อนเฝ้าติดตามอาการสะท้านหนาวของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง / Rachit Suwapanich / 2006 /Full Text
Subject
Agricultural chemistry
Chemistry -- Experiments
Thermal analysis
16 Applications of chemometrics to the chemical analysis of complicate samples = การประยุกต์เคโมเมริกส์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างที่ซับซ้อน / Sila Kittiwachana / 2006 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytical
Chemistry, Technical
17 Assessment of soil fertility status in agricultural land of Guma Block in West-Central Bhutan = การประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ที่เกษตรในกูมาบล๊อคทางตะวันตกตอนกลาง ประเทศภูฐาน / Yadunath Bajgai / 2006 /Full Text
Subject
Soil fertility -- Bhutan
Fertilizers
Plant-soil relation ships
18 Attitudes and behaviors of Thai female adolescents towards the feminine image of Japanese male singers = ทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงไทยที่มีต่อลักษณะเพศหญิงของนักร้องชายญี่ปุ่น / Kittiya Moonsarn / 2006 /Full Text
Subject
Women -- Attitudes
Women -- Thailand
Men -- Japan
19 Bertrand's ballot problesm = ปัญหาการนับบัตรลงคะแนนเสียงของเบอร์แทรนด์ / Supeecha Wongaree / 2006 /Full Text
Subject
Combinatorial analysis
20 Bioactive compounds from family guttiferae and schisandraceae plants = สารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงค์ Guttiferae และ Schisandraceae / Rujida Wilairat / 2006 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds
Medicinal plants
Antioxidants


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10