ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of effective treatment sign of back pain in sport horses between electro-acupuncture and rest = การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดหลังในม้ากีฬาระหว่างการฝังเข็มกระตุ้นกระแสไพฟ้ากับการพัก / Porrakote Kulchaiwat / 2005 /Full Text
Subject
Horse -- Wounds and injuries
Horse sports
Backache -- Treatment
2 A Cross-sectional study of salmonella in pork products in Chiang Mai, Thailand = การศึกษาแบบตัดขวางเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Arsooth Sanguankiat / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella -- Thailand -- Chiang Mai
3 A Longitudinal study of Chondroitin-6-sulfate levels in human gingival crevicular fluid during orthodontic canine movement = การศึกษาระยะยาวของระดับคอนดรอยอิติน-6-ซัลเฟตในของเหลวร่องเหงือกคนในระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Nikom Jaito / 2005 /Full Text
Subject
Orthodontics
Chondrogenesis
4 A Production of corn milk powder by foam-mat drying = การผลิตน้ำนมข้าวโพดผงโดยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท / Duthathai Fujaroen / 2005 /Full Text
Subject
Corn
Corn milk
Corn products
5 A Study of FMR1 mutation in Thai mental retardation males using Multiplex PCR in Rajanagarindra Institute of Child Development = การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน FMRI ด้วยวิธี Multiplex PCR ในผู้ป่วยปัญญาอ่อนเพศชายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ / Preechaya Phrommin / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Fragile x syndrome
Mental Retardation
Rajanagarindra institute of child development
6 A Study of ion exchange process involving defluoridation by bone char using flow injection technique = การศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกี่ยวข้องในการขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูกโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชัน / Romran Chusie / Grauate 2005 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry, Technical
Chemistry -- Study and teaching
Ion exchange
Flow injection analysis
Fluorides
7 A Study of reproduction of Orientalist portrayal of Siam in the Film Anna and the King (1999) = การศึกษาขบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของสยามตามแนวความคิด Oroentalism ในภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King (1999) / Natee Insorn / 2005 /Full Text
Subject
Oricntalism
Anna and the King (Motion picture : 1999)
Motion pictures -- History and criticism
Thailand -- Foreign public cpinion, Western
Thailand -- Social life and customs
8 Adaptive control and synchronization of the perturbed Chua's circuit system = การควบคุมที่ปรับเปลี่ยนได้และการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของระบบวงจรไฟฟ้าของฉัวที่ถูกรบกวน / Thongchai Botmart / 2005 /Full Text
Subject
Differentiable dynamical systems
Perturbation (Mathematics)
Synchronization
Electronic circuits
Chua's circuit -- Methods
9 Adoption of Soil Conservation Measures in Mid Country Steep Land of Sri Lanka = การยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ลาดชันภาคกลาง ประเทศศรีลังกา Vineetha Kumuduni Cooray Nawalage / Nawalage, Vineetha Kumuduni Cooray / 2005 /Full Text
Subject
Soil conservation -- Sri Lanka
Soil stabilization -- Sri Lanka
10 Analysis of tetracycline residues in marketed pork in Hanoi, Vietnam = การวิเคราะห์การตกค้างของยาเตตราไชคลินในเนื้อสุกรที่ขายในตลาดสดเมืองฮานอย ประเทศเวียนนาม Duong Van Nhiem / Duong, Van Nhiem / 2005 /Full Text
Subject
Swine
Swine -- Diseases -- Vietnam
Tetracyclines
11 Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activitites of ethanol extract from murdania loriformis (HASSK.) ROLLA RAO ET Kammathy / Siriporn Somja / 2005 /Full Text
Subject
Anti-inflammattory agents
Cell-mediated cytotoxicity
Cancer
Murdannia loriformis
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal -- Murdannia loriformis (Hassk.)
Anti-inflammatory agents
Analgesics
12 Antidepressive effect and toxicity of barakol / Wanida Pumpaisalchai / 2005 /Full Text
Subject
Barakol -- toxicity
Cassia siamea
Antidepressants
13 Antimicrobial Activities of Polyphenols from Indigenous Vegetables = การต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารโพลีฟีนอลจากผักพื้นเมือง / Anchana Chanwitheesuk / school 2005 /Full Text
Subject
Polyphenols
Anti-infective agents
Vegetables
14 Apoptosis and nitroblue tetrazolium (NBT) reduction activity of neutrophils infected with mycobacterium tuberculosis = การเกิดเอพอพโตซิสและความสามารถในการรีดิวซ์สารไนโตรบลูเตตระโซเลียมของนิวโทรฟิลที่ติดเชื้อวัณโรค / Winyou Puckdee / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Mycobacterium tuberculosis
Apoptosis
Nitroblue tetrazolium
Neutrophils
15 Apoptosis of macrophages from tuberculosis and normal persons after infecting with mycobacterium tuberculosis = การเกิดเอพอพโทซิสของแมคโครฝาจจากผู้ป่วยวัณโรคและคนปกติภายใหลังติดเชื้อวัณโรค / Worawan Watcharasamphankul / 2005 /Full Text
Subject
Macrophages
Dissertations, academic -- Microbiology
Mycobacterium tuberculosis
Apoptosis
Macrophages
16 Appropriate tree species and techniques for direct seeding for forest restoration in Chiang Mai and Lamphun Provinces = ชนิดพืชและเทคนิคการปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูป่าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / Panitnard Tunjai / 2005 /Full Text
Subject
Reforestation -- Thailand, Northern
Afforestation -- Thailand, Northern
Forest restoration
17 Assessment of Quality in Relation to Maturity and Cropping Season of Pineapple (Ananas comosus cv. Smooth Cayenne) Fruit Growing in Northern Thailand = การประเมินคุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับระยะการแก่และฤดูกาลปลูกของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในภาคเหนือของไทย / Adisak Joomwong / school 2005 /Full Text
Subject
Pineapples
Pineapples -- Thailand, Northern
18 Assessment of sustainability of crop production systems at household and commune levels in mountainous area of Thua Thien Hue Province, Vietnam = การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตพืชที่ระดับครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ภูเขาของจังหวัดเทอเทียนเว้ประเทศเวียดนาม Ngo Tung Duc / Duc, Ngo Tung / 2005 /Full Text
Subject
Cropping systems -- Vietnam
Agricultural ecology -- Vietnam
Sustainable development
19 Asymptotic stability of nonlinear differential equations of neutral type = เสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นแบบเป็นกลาง / Kreangkri Ratchgit / 2005 /Full Text
Subject
Difference equations
Asymptotic expansions
20 Attitudes and behaviour in regards to wearing the uniform among Chiang Mai University students = ทัศนคติและพฤติกรรมการแต่งเครื่องแบบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Atinun Sookkheaw / 2005 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students -- Behavior
Chiang Mai University -- Students -- Costume


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11