ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Activated molecular cloud cluster model of solar system formation = แบบจำลองเมฆโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นของการก่อเกิดระบบสุริยะ / Krisada Rawiruswattana / 2004 /Full Text
Subject
Solar system
2 Activities and genetic variants of cholinesterase and paraoxonase enzymes in Chiang Mai farmers = กิจกรรมและรูปแปรทางพันธุกรรมของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและพาราออกซอนเนสในเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ / Warunee Jit-Aree / 2004 /Full Text
Subject
Cholinesterases -- Chiang Mai
Farmers -- Chiang Mai
3 Acute effects of methamphetamine on electroencephalogram (EEG), locomotor activity and stereotyped behavior in rats = ผลเฉียบพลันของเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของคลี่นไฟฟ้าสมอง, การเคลือนไหวและพฤติกรรมซ้ำ ๆ ในหนู / Janchai Kritsanasap / 2004 /Full Text
Subject
Drug abuse
Methamphetamine
Dissertations, academic -- Physiology
Methamphetamine
4 Adaptive controller with fuzzy rules emulated stucture = ตัวควบคุมแบบปรับตัวได้ที่มีโครงสร้างเลียนแบบกฎฟัซซี / Chidentree Treesatayapun / 2004 /Full Text
Subject
Fuzzy rules
Automatic control
Process control
5 Advanced analytical techniques for Corundum from Madagascar = การวิเคราะห์พลอยคอรันดัมจากมาดากัสการ์ด้วยเทคนิคขั้นสูง / Kobkarn Phetphu / 2004 /Full Text
Subject
Corundum -- Madagascar
Corundum -- Analysis and testing
6 An Evaluation of wastewater treatment plant of electronic products using life cycle assessment = การประเมินโรงบำบัดน้ำเสียของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต / Sasiros Khamkure / 2004 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Measurement
Product life cycle
7 An optimal Measurement placement method for power system harmonic state estimation = วิธีการวางตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการประมาณค่าฮาร์มอนิกสเตตในระบบไฟฟ้า / Chakphed Madtharad / 2004 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Mathematical models
Harmonic analysis
8 Analgesic and anti-inflammatory activities of Chinese herbal recipe in animal models and its efficacy versus diclofenac in the treatment of osteoarthritis of knee = ฤทธิ์ระงับปวดและต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรจีนในสัตว์ทดลองและประสิทธิผลของตำรับยาสมุนไพรจีนในสัตว์ทดลองและประสิทธิผลของตำรับยาสมุนไพรจีนเทียบกับไดโคลฟีแนคในการบำบัดโรคข้อเข่าเสื่อม / Puongtip Kunanusorn / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Drugs, chinese herbal
Diclofenac
Osteoarthritis knee -- Drug therapy
Anti-inflammatory agents
Analgesics
9 Analysis of carbofuran and parathion methyl in strawberries by capillary electrophoresis = การวิเคราะห์สารคาร์โบฟูแรนและพาราไธออน เมทธิลในผลสตรอเบอรี่โดยวิธีแคปิลารีอีเล็กโทรโฟเรซิส / Dujdao Dechdamrongwut / 2004 /Full Text
Subject
Pesticides -- Environmental aspects
Capillary electrophoresis
10 Analysis of flavour and aroma components in cucumber and transgenic tomato fruits = การวิเคราะห์สารให้รสชาติและกลิ่นในผลแตงกวาและมะเขือเทศดัดแปลงสารพันธุกรรม / Suthat Surawang / 2004 /Full Text
Subject
Flavor -- Analysis
Food -- Odor
11 Analysis of gene encoding extracellular domains of CD4 molecule in HIV-1 highly exposed persistently seronegative (HEPS) individuals = การวิเคราะห์ยีนที่กำหนดการสร้างโมเลกุล ซีดี4 ส่วนที่อยู่ภายนอกเซลล์ในผู้ที่สัมผัสเชื้อเอชไอวี-1 บ่อย แต่มีผลเลือดเป็นลบ / Nilnara Chanowanna / 2004 /Full Text
Subject
Genes
Genes -- Analysis
Dissertations, academic -- Microbiology
Genes -- Analysis
HIV infections
12 Anti-inflammatory activity and vascular effect of methanol extract from Cissus quadrangularis Linn. = ฤทธิ์ต้านการอักเสบและผลต่อหลอดเลือดของสารสกัดเมธานอลจากต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis Linn.) / Wanicha Supraditaporn / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Methanol
Plants, medicinal -- Cissus quadrangularis linn.
Anti-inflammatory agents
13 Anti-inflammatory and toxic activities of chloroform extract and cycloheptapeptide from Mallotus spodocarpus airy shaw = ฤทธิ์ด้านการอักเสบและความเป็นพิษของสารสกัดคลอโรฟอร์มและไซโคลเฮปตะเปปไทค์จากต้นตะเข้คุมวัง / Sophaphan Intahphuak / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Anti -- Inflammatory agents
Plant extracts(Mallotus spodocarpus airy shaw)
14 Antitoxic effects of disulfiram with N-acetylcysteine on acetaminophen overdose in rats = ผลการต้านพิษของ Disulfiram ร่วมกับ N-acetylcysteine ในหนูขาวที่ได้รับ Acetaminophen เกินขนาด / Churdsak Jaikang / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, acdadmic -- Toxicology
Acetaminophen
Disulfiram
Antitoxins
15 Application of farmer field school approach for pesticide-free vegetable production in peri-urban agriculture system = การประยุกต์ใช้แนวทางของโรงเรียนเกษตรกรเพื่อการผลิตผักปลอดสารกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรชานเมือง / Chorpaka Waneesorn / 2004 /Full Text
Subject
Pesticide-free vegetable
Vegetables
Agricultural systems
Peri-urban agriculture system -- Chiang Mai
16 Application of the periodic distribution eat d(k)T to electrical networks Jassada Tariboon / Jessada Tariboon / 2004 /Full Text
Subject
Distribution (Probability theory)
Electricity -- Distribution
17 Applying the melodic approach to enhancement of English creative writing ability and postitive attitudes towards classroom atmosphere = การใช้ดนตรีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติเชิงบวกต่อบรรยากาศในชั้นเรียน / Suchada Cox / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Writing
English language -- Technical English
Technical writing
18 Assessment of farmer field school approach for integrated pest management in cabbage production in Cambodia = การประเมินแนวทางการใช้โรงเรียนเกษตรกรเพื่อการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตกะหล่ำปลีในกัมพูชา Rasmey Hay / Hay, Rasmey / 2004 /Full Text
Subject
Cabbage -- Diseases and pests -- Cambodia
Pests -- Integrated control -- Cambodia
19 Attitudes and behaviors of motorcycle helmet use among employees in the San Kamphang district area, Chiang Mai = ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของลูกจ้างในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / Thanapun Na Chiangmai / 2004 /Full Text
Subject
Motorcycle helmets -- Chiangmai
Motorcycles -- Safety measures
Traffic safety -- Chiang Mai
Safety hats
Headgear
20 Attitudes of Thai Female University students concerning the ordaining of women into the Monkhood = ทัศนคติของนักศึกษาหญิงในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อการบวชภิกษุณีในประเทศไทย / Arkoam Sanuwit / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Buddhist nuns
Buddhist monks -- Thailand
University students -- Attitudes -- Thailand


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8