ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า 1981

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of trace amounts of tin in granitic rocks = การหาปริมาณดีบุกจำน้อยในหินแกรนิต / Pornsawat Suwinonprecha / 1981 /Full Text
Subject
Tin -- Analysis
Chemistry, Analytic
Granite
2 Experiments on producing of formed coke from lignite / Valairat Sriroongrueng / 1981 /Full Text
Subject
Coke -- Testing
Coke industry
Lignite
3 Immunoepidemiological study of leprosy = การศึกษาระบาดวิทยาในโรคเรื้อนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน / Penprapa Chanbancherd / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy -- Immunological aspects
Epidemiology -- Immunological aspects
Dissertations academic -- Microbiology
Leprosy
4 Lymphocyte transformation test in leprosy = การทดสอบสิมฟ์โฟชัยท์ ทรานสฟอร์เมชั่น ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Varaporn Vuddhakul / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy
Lymphocytes
Leprosy
Lymphocytes
Lymphocyte transformation
Dissertations, academic -- Microbiology
5 Morphine dependence : catecholaminergic or 5-hydroxytryptaminergic mechanisms = การเสพติดมอร์ฟีน กลไกของแคทพีโคลามีนหรือ 5-ไฮดรอกซีทริทตามิน / Wirot Arunnopparat / 1981 /Full Text
Subject
Morphine
6 Soil analysis for boron copper iron manganese molybdenum and zinc in Chiang Mai and its vicinity = การวิเคราะห์ธาตุโบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม และสังกะสีในดินในจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง / Ratana Punsawat / 1981 /Full Text
Subject
Soil chemistry
7 Structural analysis of hemoglobin Doi-Suthep II : found in association with beta thalassemia = การวิเคราะห์โครงสร้างของฮีโมโกล บินดอยสุเทพ 2 ในผู้ป่วยเบต้ธาลาสซีเมีย / Premjai Jarusdumrongnit / 1981 /Full Text
Subject
Blood groups
Hemoglobin
Thalassemia
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hemoglobins -- Analysis
Beta -- Thalassemia
8 The Construction and testing of ion-exchanger membrane electrode for detergent Kenneth Robinson / Robinson, Kenneth / 1981 /Full Text
Subject
Ion-permeable membranes -- Testing
Detergents
9 The Effect of antihypertensive drugs on vasopressin release = การศึกษาผลของยาลดความดันโลหิตต่อการหลั่ง vasopressin / Wandee Sriiamsaard / 1981 /Full Text
Subject
Blood pressure
Vasopressin
10 The Leukocyte migration inhibition in leprosy = การยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Chatchawann Apichortpiyakul / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy
Leukocytes
Dissertations, academic -- Microbiology
Leukocyte migration -- Inhibitory factors
Leprosy
11 The Study of survival of dermatophytes in various environmental condition and hair-dressing shop survey = การศึกษาความคงอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของเชื้อราเดอร์มาโดไฟด์ และการสำรวจราชนิดนี้ในร้านตัดแต่งผม / Pojana Srisawat / 1981 /Full Text
Subject
Fungi
Dermotophytes
Dissertations, academic -- Microbiology
Arthrodermataceae
12 The Synthesis and characterisation of cellulose acetates = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของเซลลูโลสอาซิเตท / Panya Mahachai / 1981 /Full Text
Subject
Cellulose


Page : 1