ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 28 รายการ จากคำว่า เซต

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การค้นคืนภาพด้วยสีโดยทฤษฎีฟัซซี = Color image retrieval by fuzzy theory / เสรี พ่วงภิญโญ / 2548 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ฟัสซีเซต
2 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดเรื่องเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา = Using 5Es learning activities to promote set concepts of Mathayom Suksa 4 students, Dongjen Wittayakom School, Phayao Province / กานต์ธีรา วาเพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เซต
กิจกรรมการเรียนการสอน
3 การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน = Improving mathematics instruction on sets for Mathayom Suksa 4, Nanoi School, Nan Province / ศิริรัตน์ กลัดเทศ / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เซต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
4 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับจำลองตัวควบคุมแบบนิวโรฟัชชี่ / อมรศักดิ์ เอมะปาน / 2542 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
พัซซีเซต
5 การพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฟัซซี่ / นพดล เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2542 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ฟัสซีลอจิก
ฟัสซีเซต
6 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎฟัซซี่เพื่อวินิจฉัยโรคทางคลินิก / วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ฟัสซีเซต
การวินิจฉัยโรค
7 การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอนและฟีนาเซตินในยาแก้ปวด / ราตรี วัฒนอาภรณ์ชัย / 2526 /Full Text
Subject
พาราเซตามอล -- การวิเคราะห์
ฟีนาซิติน -- การวิเคราะห์
ยาแก้ปวด -- การทดลอง
8 การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอลในยาแก้ปวดโดยวิธีโฟลอินเจคชันอานาลิซีส / พงศกร กลิ่นหอมโสภณ / 2530 /Full Text
Subject
พาราเซตามอล -- การวิเคราะห์
ยาแก้ปวด -- การวิเคราะห์
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
9 การศึกษาเซ็ตกึ่งเปิดและความกึ่งต่อเนื่องในโทโพโลจิคัลสเปซ / ลัคนา ลิ้มมณี / 2522 /Full Text
Subject
โทโพโลยี -- วิจัย
เซต
10 การศึกษาเซตจำกัด / ระเบียบ สุธรรม / 2526 /Full Text
Subject
เซต
11 การศึกษาทฤษฎีเซตอนันต์ เพื่อชี้บ่งมโนมติบางประการทางคณิตศาสตร์ = Study on the theory of infinite sets to identify some concepts of mathematics / กรกช กิตติเดชา / 2524 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเซต
12 การศึกษานอนเมเชอเรเบิลเซต / อุบลรัตน์ ซื่อสัตตบงกร / 2526 /Full Text
Subject
เซต
คณิตศาสตร์
13 การศึกษาปัญหาคอมบิเนทอเรียลในรูปแบบทฤษฎีเซต / อุดมลักษณ์ สุรเบญจวงศ์ / 2526 /Full Text
Subject
คอมบิเนทอเรียล -- การวิเคราะห์
ทฤษฎีเซต
14 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องเซตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / อภิชาต จารุชาต / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- อุตรดิตถ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- อุตรดิตถ์
เซต
15 ขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์บางจำนวน / อุไรพร ดำรงค์ศิริ / 2531 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
ทฤษฎีเซต
กราฟ
16 ขั้นตอนวิธีการหาสับเซตซัมบริบูรณ์มอดุโลเอ็น = Algorithms for finding complete subset sum modulo N / ฤธวัฐร์ วรรณประภา / 2557 /Full Text
Subject
เซต
17 ความสัมพันธ์ระหว่างบางคลาสของสับเซตของจำนวนจริงรวมทั้งคอมแพคเซต / นิรันดร์ แก้วมีศรี / 2530 /Full Text
Subject
เซต
18 คู่มือครูวิชาการประยุกต์ทฤษฎีการนับของพอลยาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นุกูล แก้วเนียม / 2536 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เซต
ฟังก์ชัน
19 คู่มือครูวิชาประยุกต์เจเนอเรตติงฟังก์ชันและสูตรอินคลูชัน-เอกซ์คลูชัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ / 2535 /Full Text
Subject
เซต
ฟังก์ชัน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
20 คู่มือประกอบการสอนวิชาทฤษฎีเซ็ท / พวงทอง แซ่เหล่ม / 2520 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเซต


Page : 1 2