ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Primary health care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Evaluation of the administrative perfromance outcomes in Primary Care Unit in sapphaya District, Chainat Province / จิรภฎา เข็มสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- สรรพยา (ชัยนาท)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สรรพยา (ชัยนาท)
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- สรรพยา (ชัยนาท)
Dissertations, academic -- Public health
Primary health care -- Chainat Province Supphaya District
Evaluation studies -- Chainat Province Supphaya District
2 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้รูปแบบความร่วมมือการบริหารการรักษาทางยาระหว่างแพทย์และเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Hypertensive patients care using collaborative drug therapy management between Physician and Pharmacist in Primary Care Unit, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / ณัฏฐิรา จันทรคณา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Diagnosis
Primary health care -- Samoeng, Chiang Mai
3 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในห้องคลอด โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Development of a primary nursing model in a labor room, Kokha hospital, Lampang province / สุทธิลักษณ์ วงค์วิชัย / 25558 /Full Text
Subject
Primary health care
Hospittal -- Lampang
4 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในห้องคลอดโรงพยาบาลลำปาง = Development of a primary nursing model in a labor room Lampang hospital / วัลลิกา แก้วสุริยา / 2558 /Full Text
Subject
Primary health care
Hospital -- Lampang
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Ruam Chit Primary Care Unit, Uttaradit Province / ณัฏฐพร พันแพง / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ความซึมเศร้า
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- อุตรดิตถ์. ตำบลร่วมจิต
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Situational analysis of referral for persons with diabetes mellitus of contracting unit for primary care, Chun district, Phayao province / สุปราณี ยศสละ / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
Primary health care
Referal and consulation
7 กิจกรรมการให้บริหารของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร / พรทิพย์ รัตนวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health services
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
สุขภาพ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
8 ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ดาลัด แก้วบัวพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Primary health care -- Chiang Mai
Payment
Hospitals -- Outpatient services -- Prospective payment
9 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการกระจายอำนาจงานสาธารณสุขมูลฐาน สู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน / เทียนทอง ต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Dissertations, academic -- Public Health
Health pesonnel -- Lamphun
Primary health care -- Lamphun
Tombon administrative organization -- Lamphun
10 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่องานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / สุทธิหญิง ฝอยทอง / 2545 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบล
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
11 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ของประชาชนชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรรณี มานะกุล / 2543 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- เชียงใหม่
บริการอนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
อนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Primary healah care -- Chiang Mai
Community health service -- Chiang Mai
12 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge attitude and utilization of family folder in public health personals working in primary care unit, Chiang Mai Province / จิราพร ธรรมเสนา / 2549 /Full Text
Subject
Public Health -- Chiang Mai
Primary care (Medicine)
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
อนามัยครอบครัว -- เชียงใหม่
13 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า สถานีอนามัยชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Chaijumpol Health center, Uttaradit province / ศรีสอางค์ ชำนาญยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
14 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ สระมัจฉา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health manpower
สาธารณสุขมูลฐาน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
15 ผลของแบบจำลองระบบเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of a model of repeated drug allergy surveillance system in Primary Health Care Services Network at Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Drug allergy
Primary care (Medicine) -- Chiang Mai
Primary Health Care -- Chiang Mai


Page : 1