ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Additional diagnostic value of breast imaging, disease progression rate and differential prognostic indicators of breast cancer after treatment = คุณค่าเชิงวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพเต้านม อัตราการดำเนินโรค และตัวชี้วัดพยากรณ์ที่แตกต่างกันของมะเร็งเต้านมหลังรักษา / Rungnapa Chairat / The 2015 /Full Text
Subject
Breast -- Cancer -- Diagnosis
Breast -- Diseases -- Diagnosis
Diagnostic imaging
Breast neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
2 Bone mineral density: lts association with fat and lean mass, misclassification due to discrepancy of left and right hip, and due to choice of different reference population = ความหนาแน่นของกระดูก: ความสัมพันธ์กับมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อ, การจัดระดับของโรคผิดเนื่องจากความแตกต่างกันของสะโพกซ้ายและขวาและเนื่องจากการเลือกใช้กลุ่มประชากรอ้างอิงที่แตกต่างกัน / Sirianong Namwongprom / 2013 /Full Text
Subject
Bone Density
Osteoporosis
Fat
Hip
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
3 Cardiac arrest in patients receiving anesthesia for emergency surgery: associated factors, post-cardiopulmonary resuscitation outcomes and prognostic factors of death and survival with or without complications = ภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกสำหรับผ่าตัดฉุกเฉินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์หลังช้วยฟื้นคืนชีพ และปัจจัยทำนายการตายและฟื้นโดยมีหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อน / Visith Siriphuwanun / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Heart Arrest
Anesthesia
4 Cardiovascular complications following thoracic anesthesia : Incidence, risk factors, and prevention = ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทรวงอก : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกัน / Tanyong Pipanmekaporn / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Anesthesia, Local
Thoracic Surgery
5 Common Anesthetic Complications in Obstetric and Geriatric Patients: Risk Factors and Intervention = ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากการได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยสูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการรักษา / Decha Tamdee / 2012 /Full Text
Subject
Anesthetics
Childbirth -- Complications
Older people -- Complications
Patients
Anesthetics
Elderly
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
6 Dengue infection severity : Prognostic indicators, clinical prediction rule, and validation = ความรุนแรงของการติดเชื้อเด็งกี่ : ตัวชี้วัดพยากรณ์ เกณฑ์การทำนายทางคลินิกและการตรวจสอบ / Surangrat Pongpan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Dengue
Dengue Virus
7 Efective warfarin therapy: Benefit and cost-effectiveness of pharmacist-managed warfarin clinic = การรักษาด้วยวาร์ฟารินอย่างมีประสิทธิภาพ: ประโยชน์ และต้นทุน-ประสิทธิผลของคลินิกวาร์ฟารินที่บริหารโดยเภสัชกร / Surasak Saokaew / . 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Warfarin
8 Kidney stone treatments : prognostic factors of success, incidence and risk factors of stone regrowth or recurrence = การรักษานิ่วในไต : ปัจจัยทำนายความสำเร็จ, อุบัติการและปัจจัยเสี่ยงของการเพิ่มขนาดของนิ่วหรือการกลับเป็นซ้ำ / Wilaiwan Chongruksut / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Kidney Calculi
Recurrence
9 Necrotizing fasciitis: the clinical epidemiology and predictors for severe sepsis amputation and mortality = พังพืดอักเสบเน่าตาย : ระบาดวิทยาคลินิกและปัจจัยทำนายการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง การตัดอวัยวะ และการเสียชีวิต / Patcharin Khamnuan / The 2015 /Full Text
Subject
Dissertations,academic -- Clinical Epidemiology
10 Recurrence and survival in completely resected non-small cell lung cancer : prognostic factors and value of ERCC1 and RRM1 gene expression = การกลับเป็นซ้ำและการรอดชีพในมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กที่ผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ : ปัจจัยพยากรณ์และคุณค่าของการแสดงออกของยีนอีอาร์ซีชีวันและอาร์อาร์เอ็มวัน / Apichat Tantraworasin / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Lung Neoplasms -- surgery
Gene Expression
11 Relaxation techniques for treatmentHypertension and menopausal symptoms = เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงและอาการผิดปกติของสตรีวัยหมดระดู / Suprawita Saensak / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Hypertension -- therapy
Menopause
12 Severe scrub typhus : Prognostic indicators, clinical prediction rule and validation = สครับไทฟัสชนิดรุนแรง : ตัวชี้วัดพยากรณ์ เกณฑ์ทำนายทางคลินิกและการตรวจสอบ / Pamornsri Sriwongpan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Scrub Typhus -- epidemiology
Scrub Typhus -- diagnosis
13 Small cell neuroendocrine carcinoma of the uterine cervix : Prognostic value of clinicopathology, survival comparing to adenocarcinoma and squamous cell carcinoma and histological type-specific determinants = มะเร็งปากมดลูกชนิดสมอลเซลล์นิวโรเอ็นโดไครน์ : คุณค่าทำนายของปัจจัยด้านพยาธิวิทยาคลินิก การรอดชีพเปรียบเทียบกับมะเร็งเยื่อบุต่อมและเยื่อบุสแควมัส และปัจจัยชี้เฉพาะของมะเร็งทั้งสามชนิด / Suthida Intaraphet / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Uterine Cervical Neoplasms -- diagnosis
14 Suicidal attempts in mood disorder patients : risk indicators, prediction, and reattempts = การพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยอารมณ์ผิดปกติ : ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การทำนาย และการฆ่าตัวตายซ้ำ / Chidchanok Ruengorn / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Suicide
Mood Disorders
15 Tuberculosis screening and diagnosis in HIV infected patients : predictive values of rapid tests, clinical profiles and their combination / Sirisak Nanta / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Tuberculosis -- Diagnosis
HIV Infections
16 Ventilator-associated pneumonia : prognstic factors of 30-day mortality and risk factors of drug resistant acinetobacter baumannii pneumonia im medical intensive care unit = ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยยาหายใจ : ปัจจัยทำนายอัตราตายที่ 30 วันและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อ acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม / Juthamas Inchai / The 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology


Page : 1