ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Business logistics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a management toolbox for internal supply chain risks of production-based industries = การพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการสำหรับความเสี่ยงภายในโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Tim Christiansen-Lenger / Christiansen-Lenger, Tim / 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Process control
2 Development of an event-oriented supply chain process management concept case study of an automotive manufacturer = การพัฒนาแนวคิดการจัดการกระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นเหตุการณ์สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ Stefanie Plath / Plath, Stefanie / The 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Motor vechicle industry
3 Development of performance measurement model in thai frozen shrimp supply chain = การพัฒนาตัวแบบในการวัดสมรรถนะในโซ่อุปทานกุ่งแช่แข็งไทย / Sirirat Pungchompoo / 2014 /Full Text
Subject
Business logistics
Frozen shrimp -- Thailand
4 Improving transportation system of bakery business by using genetic algorithm = การปรับปรุงระบบการขนส่งของธุรกิจเบเกอรี่โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม / Prachya Khemacheewakul / school university 2012 /Full Text
Subject
Shipment of goods
Business logistics
5 Make-or-buy analysis of storage capacity requirement for a crop science company = การวิเคราะห์การสร้างหรือจ้างคลังสินค้าตามความต้องการของกำลังการผลิตสำหรับบริษัทวิทยาการพืชไร่ Denis Daus / Daus, Denis / 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Break-even analysis


Page : 1