ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทียนทอง ต๊ะแก้ว
ชื่อเรื่อง ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการกระจายอำนาจงานสาธารณสุขมูลฐาน สู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง สาธารณสุข;เจ้าหน้าที่สาธารณสุข;Dissertations, academic -- Public Health;Health pesonnel -- Lamphun;Primary health care -- Lamphun;Tombon administrative organization -- Lamphun
จำนวนหน้า ฎ, 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544