ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎา บุตรพลอย
ชื่อเรื่อง ผลของเอทธานอลและอะซีตัลดีไฮด์ ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียว และคุณภาพของผลส้มเขียวหวาน
หัวเรื่อง ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช;โรคเน่าราสีเขียว;เอทานอล;อะซีตัลดีไฮด์
จำนวนหน้า 114 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [110]-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545