ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พะเยาว์ พิกุลสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่;นักเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 95 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544