ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมาน บุญวัตร
ชื่อเรื่อง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยภายหลังเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในเขตภาคเหนือ
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน);พนักงานธนาคาร -- การลาออก -- ไทย (ภาคเหนือ);การเกษียณอายุ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 58 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544