ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนันทชาต เขียวอุ่ม
ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาอ่างเกบน้ำแม่ยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง ทรัพยากรทางน้ำ -- ห้างฉัตร (ลำปาง);น้ำในการเกษตร -- ห้างฉัตร (ลำปาง);อ่างเก็บน้ำแม่ยาว (ลำปาง)
จำนวนหน้า 108 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544