ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เธียรสกุล บรรหาร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางสังคมของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลำปาง;ทรัพยากรป่าไม้ -- ลำปาง;กำนัน -- ลำปาง -- ภาวะสังคม;ผู้ใหญ่บ้าน -- ลำปาง -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ญ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544