ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญเลิศ โอวาสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา
หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่;ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่;ชลประทาน -- เชียงใหม่;เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จำนวนหน้า ด, 132 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [116]-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544