ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาพร สารประดิษฐ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด;การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ฮอด (เชียงใหม่);ครูอนุบาล -- ฮอด (เชียงใหม่);การศึกษาขั้นอนุบาล -- ฮอด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 123 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544