ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวลิต รัตนยรรยง
ชื่อเรื่อง รูปแบบการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ชวชิต รัตนยรรยง
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่;ครูดีเด่น;ครูวิทยาศาสตร์ -- เชียงใหม่;การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 179 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544