ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่
ชื่อเรื่อง แนวกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย;การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลำปาง;ช้าง -- ไทย;นักท่องเที่ยว -- ไทย;ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า 206 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 179-180
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544