ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรินทร์ บุญมั่งมี
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
หัวเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);นโยบายอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่;อุตสาหกรรม -- เชียงราย;อุตสาหกรรม -- พะเยา
จำนวนหน้า ฎ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544