ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นัทธมน ซุ่นเซ่ง
ชื่อเรื่อง การประเมินผลกระบวนการการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ
หัวเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ;การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา);สิทธิของพลเมือง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ช, 129 แผ่น : แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 126-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544