ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พุธเมษา หมื่นคำแสน
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Self care -- in old age;Health status -- in old age;ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- อุ้มผาง (ตาก);ผู้สูงอายุ -- การดูแล;กะเหรี่ยง -- การดูแล;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุ้มผาง (ตาก)
จำนวนหน้า ฎ, 80 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542