ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรณัน มีฉวี
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในวิชาเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ จังหวัดเชียงใหม่ = Learning provision using project-based learning in agriculture to develop collaborative skills among grade 6 students, Ban Pong Hai School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านโป่งไฮ;เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;การเรียนแบบมีส่วนร่วม;การทำงานกลุ่มในการศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้(หลักสูตรและการสอน)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (หลักสูตรและการสอน))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561