ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรสา ดีทุ่ง
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ = Strategies in enhancing learning achievement of Mathayom Suksa 6 Students, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การประเมินผลทางการศึกษา;การศึกษา -- การทดสอบ;การศึกษาขั้นมัธยม
จำนวนหน้า ฏ, 272 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา))) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 184-187
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559