ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิรวรรณ ฉิมพลี
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ = Head nurses servant leadership and registered nurses work engagement, regional hospitals, Northern Region
หัวเรื่อง Nurses;พยาบาล;Servant leadership;ภาวะผู้นำใฝ่บริการ
จำนวนหน้า ญ, 123 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560