ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจมาศ โพธิ์ทอง
ชื่อเรื่อง ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดลำปาง = Health status related to risk work among professional nurses, secondary hospitals, Lampang province
หัวเรื่อง Health status;Risk;Nurse
จำนวนหน้า ฎ, 101 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557