ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตรีรัช เตจ๊ะขอด
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ในการวางแผนการศึกษาต่อ = Service marketing mix affecting students in vocational certificate program at Lanna Commercial College towards planning for further education
หัวเรื่อง โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่;การจัดการตลาด;โรงเรียน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จำนวนหน้า ฑ, 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553