ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อโนชา เขียวลงยา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านค้าแว่นตาเชนสโตร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting customer decisions on purchasing of eyeglasses from optical-chain stores in Bangkok metropolitan
หัวเรื่อง แว่นตา;การตลาด;ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ฐ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [105]-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551