ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิณณะ ถาวรรุ่งกิจ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเล่นสื่อดิจิตอลแบบพกพาของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decisions for portable digital media in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การตลาด -- เชียงใหม่;การตัดสินใจ;เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล;ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ปัจจัย
จำนวนหน้า ฐ, 170 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 163
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551