ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสกสรรค์ กะชามาศ
ชื่อเรื่อง การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของอัลไคล์ ไอโดด์บางตัวโดยวิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า
หัวเรื่อง ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส -- การทดลอง;สารประกอบอัลไคน์ไอโดด์ -- การทดลอง
จำนวนหน้า 62 หน้า ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526