ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หฤทัย สุขเจริญโกศล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับปัจเจกของผู้ปกครอง ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ในเด็ก 0-5 ปี ในตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ทันตกรรม -- แม่ออน (เชียงใหม่);ทันตานามัย;เด็ก -- แม่ออน (เชียงใหม่);ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา;Oral health health -- children -- Chiang Mai;Health rehabilitation -- Children -- Chiang Mai
จำนวนหน้า ฐ, 196 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [168]-176
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545